Απόφαση pde-dpxs-61823-1165/20

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/61823/1165/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, με εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. 1957 και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο-οδό μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων/Κ.Χ. 1957 και 1956, στην περιοχή Εγλυκάδα, σε ιδιοκτησία των Αλεξίου, Παναγιώτη και Λουκά - Κίμωνα Δημητρόπουλου, λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/61823/1165/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, με εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. 1957 και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο-οδό μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων/Κ.Χ. 1957 και 1956, στην περιοχή Εγλυκάδα, σε ιδιοκτησία των Αλεξίου, Παναγιώτη και Λουκά - Κίμωνα Δημητρόπουλου, λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 317/Δ/2020), 15-06-2020.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Την 258207/3469/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/2019): Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την 281668/3810/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/Β/2019): Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923): Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρου 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και λοιπά.

 

11. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

13. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014): Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

14. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

15. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

16. Το από [ΠΔ] 12-07-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 231/Δ/1975) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού του όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, με το οποίο τμήμα της αναφερόμενης ιδιοκτησίας δεσμεύθηκε για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων.

 

17. Την υπ' αριθμόν Χ/5442/1993 (ΦΕΚ 829/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Αχαΐας: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Πάτρας στη συμβολή των οδών Εγλυκάδας και Φωκίωνος (οικοδομικό τετράγωνο 1956).

 

18. Την υπ' αριθμόν 4063/2003 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 322/Δ/2003) περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλεως Πατρών (νομού Αχαΐας).

 

19. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

20. Την υπ' αριθμόν Α868/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Τμήμα 1ο Τριμελές), με την οποία, μετά από προσφυγή των Λουκά - Κίμωνα και Παναγιώτη Δημητρόπουλου και της Διαμαντούλας Δημητρόπουλου για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε σε τμήμα του ακίνητου ιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα 1956, 1957 και εντός αδιάνοικτης ανωνύμου δημοτικής οδού στην περιοχή Εγλυκάδα του Δήμου Πατρέων, αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή να άρει την επίδικη απαλλοτρίωση με σχετική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

21. Την υπ' αριθμόν Δήμου Πατρέων 48393/Π8042/05-07-2018 αίτηση των Λουκά - Κίμωνα Δημητρόπουλου, Παναγιώτη Δημητρόπουλου και Διαμαντούλας Δημητροπούλου για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία τους, σε συμμόρφωση στην ανωτέρω (20) δικαστική απόφαση, καθώς και την υπ' αριθμόν Δήμου Πατρέων 71448/Π11972/16-10-2018 αίτηση του Αλεξίου Δημητρόπουλου ως συνιδιοκτήτη και δικαιούχου αποζημίωσης, ως κληρονόμου της Διαμαντούλας Δημητροπούλου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 884/07-11-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της συνολικής επανακήρυξης του αρθέντος σχεδίου πόλης στη συγκεκριμένη θέση, με διατήρηση τμήματος του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. 1957, καθώς και με διατήρηση τμήματος του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου - δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων/Κ.Χ. 1957 και Ο.Τ.1956, για πολεοδομικούς/περιβαλλοντικούς λόγους και για τη λειτουργικότητα του σχεδίου πόλεως, στα πλαίσια εξασφάλισης των κοινόχρηστων χώρων του. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η δέσμευση του ποσού των 52.340,11€ που απαιτείται για την ως άνω επανακήρυξη του αρθέντος σχεδίου πόλεως, με βάση την τιμή μονάδας του αντικειμενικού προσδιορισμού που ισχύει σήμερα για την περιοχή.

 

Ειδικότερα, η επανακήρυξη αφορά στο ρυμοτομούμενο εδαφικό τμήμα με στοιχεία (10-11-12-12Α-39Α-40-41-42-43-44-10) εμβαδού 315,15 m2, στο οποίο άρθηκε η επιβληθείσα απαλλοτρίωση και τμήμα του βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου/Κ.Χ. 1957 και το υπόλοιπο τμήμα του στον κοινόχρηστο χώρο - δρόμο μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων/Κ.Χ. 1957 και 1956, όπως αναλυτικά απεικονίζονται και περιγράφονται στο από Δεκεμβρίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:200, του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Φουντόπουλου, θεωρημένο στις 04-03-2019 από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

23. Την από 14-02-2019 βεβαίωση του Διευθυντή Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων ότι κατά της υπ' αριθμόν 884/07-11-2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

24. Την από 14-02-2019 βεβαίωση του Διευθυντή Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων ότι, σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 884/07-11-2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, με την προτεινόμενη τροποποίηση κανένα κτίριο δεν θίγεται και κανένα οικόπεδο άρτιο δεν καθίσταται μη άρτιο.

 

25. Την υπ' αριθμόν 1345/29-10-2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: ΨΞΒΒΩΞΙ-Η6Κ), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης ποσού 52.340,11€ για την αποζημίωση προβλεπόμενου Κ/Χ στο οικοδομικό τετράγωνο 1957, ιδιοκτησίας Λουκά - Κίμωνα, Παναγιώτη και Αλεξίου Δημητρόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 40-7111.00013 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

26. Το υπ' αριθμόν 178141/Π4498/2013/08-04-2014 έγγραφο του Δήμου Πατρέων/Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης/Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών περί καθορισμού Οικοδομικών Γραμμών στην οδό Μαραθωνομάχων και Ανωνύμων στην Εγλυκάδα.

 

27. Το υπ' αριθμόν 229421/19-10-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών, σύμφωνα με το οποίο για το ρυμοτομούμενο τμήμα της υπόψη ιδιοκτησίας, στον προβλεπόμενο Ο.Τ./Κ.Χ. 1957 (χώρο πρασίνου) και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (οδό) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προστασίας δασών.

 

28. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/373886/244606/5975/22-09-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας σύμφωνα με το οποίο το αναφερόμενο ακίνητο στην περιοχή Εγλυκάδας, οδού Νικολάου Πλαστήρα, Μαραθωνομάχων, ΟΤ 1956, 1957 του Δήμου Πατρέων, δεν βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και δεν παρουσιάζει ορατές αρχαιότητες.

 

29. Το υπ' αριθμόν 14680/Π2430/19/04-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης για την προτεινόμενη τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στην Υπηρεσία.

 

30. Την υπ' αριθμόν 69796/1143/20-05-2019 εισήγηση της υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Αχαΐας σχετική με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε συμμόρφωση προς την Α868/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου σε προβλεπόμενο, από το Σχέδιο Πόλεως, κοινόχρηστο χώρο στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. 1957 και σε κοινόχρηστο χώρο - οδό, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων/Κ.Χ. 1957 και Ο.Τ. 1956, της περιοχής 2η Ανατολικομεσημβρινή φάση επέκτασης Σ.Π.Π., ιδιοκτησίας των Αλεξίου, Παναγιώτη και Λουκά - Κίμωνα Δημητρόπουλου, με εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στη συγκεκριμένη θέση, όπως προτάθηκε με την υπ' αριθμόν 884/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

 

31. Το υπ' αριθμόν 117073/17-10-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με το συνημμένο απόσπασμα πρακτικού της από 04-09-2019 Συνεδρίασής του (No 3), σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης Πατρών σύμφωνα με την ανωτέρω [30] σχετική εισήγηση.

 

32. Το υπ' αριθμόν ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/317162/5782/15-11-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκε από τον Δήμο Πατρέων η εγγραφή πίστωσης τρέχοντος έτους για το ποσό που απαιτείται για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

 

33. Το υπ' αριθμόν 66439/21-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με συνημμένη την υπ' αριθμόν 2068/19-02-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΟΕ2ΩΞΙ-Δ4Μ) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης ποσού 52.340,11€ για την αποζημίωση, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, ακινήτου ιδιοκτησίας Λουκά Κίμωνα, Παναγιώτη και Αλεξίου Δημητρόπουλου, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 40-7111.00013 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. 1957 και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο - οδό, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων/Κ.Χ. 1957 και Ο.Τ.1956, στην περιοχή Εγλυκάδα, λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε ιδιοκτησία των Αλεξίου, Παναγιώτη και Λουκά - Κίμωνα Δημητρόπουλου, με εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στη συγκεκριμένη θέση.

 

Συγκεκριμένα προτείνεται: i. επαναχαρακτηρισμός του εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας, εντός του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. 1957 και ii. επαναχαρακτηρισμός του εδαφικού τμήματος του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου - οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων/Κ.Χ. 1957 και Ο.Τ.1956, συνολικού εμβαδού 315,15 m2 και με στοιχεία (10-11-12-12A-39A-40-41-42-43-44-10), όπως αποτυπώνονται στο από Δεκεμβρίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης οικοπέδων, κλίμακας 1:200, του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Φουντόπουλου, το οποίο θεωρήθηκε στις 04-03-2019 από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, διορθώθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς την απεικόνιση των οικοδομικών - ρυμοτομικών γραμμών με μαύρη συνεχή γραμμή (καθώς δεν θίγονται από την παρούσα τροποποίηση) και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στις 04-09-2019.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227.1.Α του νόμου 3852/2010.

 

a.61823.20

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 19-05-2020

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.