Νόμος 2465/97 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις γ' και δ' του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Υ) Την κατασκευή έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και την αγορά ακινήτων, την ανοικοδόμηση κτιρίων, την επισκευή ή συντήρηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων των ιδίων υπηρεσιών, δ) Την προμήθεια οργάνων και υλικών, γενικά, αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και για την αγορά αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου μόνο.}

 

2. Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{β) Οι παραβάτες των διατάξεων του εδαφίου α' τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών και με αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και κρατικών πινακίδων) του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.}

 

3. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κληρονομούν ή λαμβάνουν δωρεά ή αποκτούν με γονική παροχή, δικαίωμα επί ΦΔΧ αυτοκινήτου και δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, μπορούν να αποκτήσουν την άδεια αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την επαγωγή της κληρονομιάς ή της σύστασης της δωρεάς ή της γονικής παροχής.

 

Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος και εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν απέκτησαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, το δικαίωμα επί του ΔΧ αυτοκινήτου μεταβιβάζεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε πρόσωπο που είναι οδικός μεταφορέας.

 

Η πιο πάνω διάταξη εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που απέκτησαν δικαίωμα επί ΦΔΧ αυτοκινήτου, λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς ή με γονική παροχή, προ της ισχύος του παρόντος νόμου, η δε ετήσια προθεσμία για τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα αρχίζει από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 2052/1992, που προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από την ανάθεση της εποπτείας της εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 838/1970 για την αντιμετώπιση δαπανών άσκησης της εποπτείας αυτής.}

 

5. α. Οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, για να λάβουν μέρος στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποχρεούνται, το αργότερο από 01-01-1998, να έχουν συμμετάσχει σε έναν ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

 

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σχολές οδηγών ή στα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών που λειτουργούν νόμιμα και η πρακτική εκπαίδευση στις σχολές οδηγών που λειτουργούν νόμιμα.

 

β. Ο αριθμός των ελάχιστων μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια κάθε μαθήματος και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984) ως εξής:

 

{2. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τις κατά περίπτωση συνδικαλιστικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων ή ελλείψει αυτών, από το υπάρχον μικτό σωματείο οδηγών ή ιδιοκτητών του νομού ειδικότητας οδηγού επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης ή ιδιοκτήτου επιβατικού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου αντίστοιχα, με πρόσκληση του οικείου νομάρχη με την οποία ορίζεται και δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία. Στις περιπτώσεις, που για οποιονδήποτε λόγο οι οργανώσεις δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις στο νομό, η Νομαρχιακή Επιτροπή συγκροτείται χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών.}

 

7. Καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές υπέρ της Ελληνικής Λέσχης Περιηγήσεων και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) οι οποίες είχαν επιβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του από [ΠΔ] 02-11-1926 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 388/Α/1926) του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1801/1944 και του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) και καταβάλλονταν από τους ενδιαφερομένους κατά τη χορήγηση ή μεταβολή αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

 

8. Όσοι ομογενείς προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας που εκδόθηκε στις χώρες αυτές, δικαιούνται - εφόσον εγκαθίστανται μόνο στην Ελλάδα - να μετατρέψουν την άδεια οδήγησής τους σε ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, χωρίς να υποστούν καμία θεωρητική ή πρακτική εξέταση. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Όσοι ομογενείς του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρουν με την οικοσκευή τους βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο και το παραλαμβάνουν από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της [Α] Δ245/11/01-03-1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1839/1989, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, επιτρέπεται να το ταξινομήσουν με την προϋπόθεση ότι, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ, θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων του είναι μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα αυτοκίνητα. Ειδικότερα, για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα τα όρια αυτά πρέπει να είναι εκείνα που ισχύουν για οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μετά την 01-10-1986. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

9. Οι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από την Olympic Catering (άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1735/1987) και υπηρετούν σε πρώην Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού, που υπήχθησαν στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2218/1994, διορίζονται κατά τους ορισμούς της παραγράφου αυτής και εντάσσονται σε συνιστώμενες στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού.

 

Οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται αποσπασμένοι στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994.

 

Ο διορισμός γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις β' και γ', 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 εδάφια α', β', και γ', 6, 7 και 8 του νόμου [Ν] 1476/1984.

 

10. Πολυμερείς κοινοτικές άδειες για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου, που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 881/1992 του Συμβουλίου της 26-03-1992, χορηγούνται στους Έλληνες οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων διεθνών μεταφορών από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

 

11. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους.}

 

12. Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών χορηγούνται επτά (7) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων για την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων και τρεις (3) άδειες για την περιοχή Θεσσαλονίκης. Χορηγούνται επίσης από δύο (2) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων για νομούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και από μία (1) άδεια για νομούς με πληθυσμό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) σε φορείς της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ) νομαρχιακού επιπέδου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Ο πληθυσμός κάθε νομού προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας γενικής απογραφής πληθυσμού.

 

Τα πιο πάνω ΕΔΧ αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν όλες τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των ΕΔΧ αυτοκινήτων και να είναι κατάλληλα διασκευασμένα, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη μεταφορά ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά, εν γένει, προβλήματα, καθώς και όσων τα συνοδεύουν. Απαγορεύεται η μεταφορά άλλων ατόμων, πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Η εν γένει λειτουργία τους διέπεται από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων, θα είναι λευκού χρώματος και θα φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισής τους από το επιβατικό κοινό. Το σήμα εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαδικασία χορήγησης των αδειών, ο καθορισμός κομίστρου, οι προδιαγραφές του ειδικού σήματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Στους παραβάτες της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών μέσω της διαδικασίας των πειθαρχικών συμβουλίων που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η έγκριση μετατροπής της άδειας κυκλοφορούντων ήδη ΕΔΧ αυτοκινήτων σε αναπηρικά αμαξίδια για μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα διασκευασμένα.

 

13. Επιτρέπεται η διασκευή ή η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στο όνομα επαγγελματιών αυτοκινητιστών, σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, με έδρα την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας του.

 

Οι ιδιοκτήτες των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θα θέσουν σε κυκλοφορία επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, ύστερα από διασκευή ή αντικατάσταση, δύνανται οποτεδήποτε το επιθυμούν να διασκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτό με ΕΔΧ αυτοκίνητο, με έδρα την έδρα του διασκευασθέντος ή αντικατασταθέντος.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασκευής ΕΔΧ αυτοκινήτου σε ΕΔΧ αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθορίζονται στην Β21336/462/16-07-1997 (ΦΕΚ 628/Β/1997) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

14. Οι παντός είδους αποδοχές και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, οι οποίοι αποσπώνται σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς, από την ισχύ του παρόντος νόμου και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση, θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς όσων τους απασχολούν.

 

Στους υπαλλήλους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, των οποίων η απόσπαση στους ως άνω φορείς λήξει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τότε μόνο μπορεί να ανανεωθεί, όταν οι εν λόγω φορείς καταβάλλουν στο εξής τις, παντός είδους, αποδοχές και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των αποσπασμένων.

 

15. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1959/1991, προστίθεται περίπτωση δ' η οποία έχει ως εξής:

 

{δ) Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης γ' δύνανται να μεταβιβάζονται οι άδειες κυκλοφορίας στους παραπάνω επαγγελματίες ή τους καθολικούς διαδόχους τους εφόσον αυτές είχαν παραχωρηθεί σ' αυτούς με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την ισχύ της διάταξης αυτής.

 

Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός δικαιούχος της άδειας δεν είναι υπόχρεος να προσκομίσει την προβλεπόμενη στην περίπτωση γ' βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτή είναι η καταβολή από τον αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.