Νόμος 2947/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων χώρων στάθμευσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) προστίθενται τα εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ρυθμίσεις προωθούνται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αφορούν κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που δεν ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, είναι δυνατή η προώθηση έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος χωρίς την προαναφερθείσα γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που περιέρχεται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο σχετικός φάκελος.}

 

2. Το υπάρχον εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 αριθμείται ως περίπτωση α' και προστίθενται μετά από αυτήν περιπτώσεις β' έως και δ', που έχουν ειδικότερα ως εξής:

 

{β. Ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης τα προαναφερόμενα ειδικά έργα και οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι λοιπές χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορούν να μελετώνται και να κατασκευάζονται και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, εφόσον εκτελούνται κάτω από κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που ανήκουν σε αυτούς κατά πλήρη κυριότητα.

 

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Κτιριακών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, μπορεί κατά περίπτωση να ανατίθεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας η μελέτη και κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, που εκτελούνται σε χώρους που δεν τους ανήκουν κατά κυριότητα, μετά από συναίνεση του κυρίου του χώρου, και να ρυθμίζονται ειδικότερα και θέματα ασκήσεως καθηκόντων Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για συγκεκριμένα ειδικά έργα που εκτελούνται σε χώρους που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

 

δ. Στις παραπάνω περιπτώσεις β' και γ', η κίνηση της διαδικασίας καθορισμού των χώρων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων και η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών γίνεται με πρωτοβουλία και μέριμνα του ενδιαφερόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικά στις περιπτώσεις που η μελέτη και κατασκευή των ανωτέρω έργων γίνεται από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι η προηγούμενη προέγκριση του χώρου στάθμευσης (άδεια ίδρυσης σταθμού), η οποία χορηγείται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 312/1994 (ΦΕΚ 165/Α/1994). Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.}

 

4. Στο τέλος της περιπτώσεως η' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2819/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τις επενδύσεις των δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων της περιπτώσεως μ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τις οποίες πραγματοποιούν, είτε με δικούς τους πόρους είτε μέσω συμβάσεων προσωρινής παραχώρησης της χρήσης των οικοπέδων τους και εκμετάλλευσης του σταθμού αυτοκινήτων, που έχουν ήδη υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του νόμου 2831/2000, προστίθενται τα εξής:

 

{Για την ανέγερση κτιρίων με αμιγή χρήση στάθμευσης σε περιοχές στις οποίες, από ειδικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, εκτός του μέγιστου ύψους των κτιρίων, καθορίζεται αριθμητικά και ο αριθμός ορόφων, δεν ισχύει ο περιορισμός των ορόφων, αλλά μόνον ο περιορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής.}

 

6. Στο οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις οδούς Ι. Τσιμισκή, Δαγκλή και Ν. Γερμανού και το οποίο απεικονίζεται με τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Α στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α. Ελάχιστες αποστάσεις υπέργειων κτιρίων από το υπάρχον διατηρητέο κτίριο της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης: 50 m, με εξαίρεση τις αναγκαίες κατασκευές για υπαίθριες αθλοπαιδιές (αντισφαίριση, μίνι ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα κ.λ.π.) και τις εισόδους των υπόγειων χώρων στάθμευσης.

 

β. Μέγιστο ύψος κτιρίων: 18.00 m

 

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 51%.

 

δ. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,15.

 

ε. Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων καθ' όλη την έκταση του οικοπέδου, χωρίς τους περιορισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κτιριοδομικού κανονισμού (υπ' αριθμόν 3046/304/30-01-1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 59/Δ/1989)).

 

στ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (νόμος 1577/1985), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

n.2947.01.4

 

7. α. Στην υπ' αριθμόν 29 ΠΛΚ/25129/1585/1996 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Έγκριση διαγράμματος εφαρμογής και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του χώρου ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 772/Δ/1996), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

Καταργούνται οι θέσεις των δύο κτιρίων που είχαν ορισθεί στο χώρο ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Ποσειδωνίου και επιβάλλονται προκήπια.
Καθορίζεται υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

β. Το διάγραμμα εφαρμογής σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.2947.01.5

 

8. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) προστίθενται τα εξής:

 

{με την επιφύλαξη εφαρμογής της σε περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται κατά τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 11 του νόμου αυτού.}

 

β. Στο τέλος της περιπτώσεως β' του άρθρου 3 του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 606/Δ/1985) προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικά, στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης είναι Οικοδομικός Συνεταιρισμός, το παραπάνω εκχωρούμενο στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσοστό ωφελείας ορίζεται από 20% έως 80%.}

 

9. α. Οι περιπτώσεις 3, 4, 6, 7 και 8 της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Συνδέσεις Ιπποδρόμου και Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με Εθνική Οδό Σταυρού - Λαυρίου και με βόρεια παράκαμψη Μαρκόπουλου προς Πόρτο Ράφτη.

 

4. Σύνδεση Σκοπευτηρίου με Εθνική Οδό Σταυρού - Λαυρίου και με Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου.

 

6. Κυκλοφοριακά έργα περί το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και οδός Λαυρίου - Αγίου Γεωργίου από Σπύρο Λούη έως Καποδιστρίου.

 

7. Λεωφόρος Κύμης και επέκτασή της μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό, καθώς και σύνδεσή της με οδό Ορφέως.

 

8. Κυκλοφοριακά έργα εξυπηρέτησης των αθλητικών εγκαταστάσεων:

 

Νίκαιας (Άρση Βαρών)
Άνω Λιοσίων - θέση Τσουκλίδι (Σπίτι Βαρέων Αθλημάτων)
Γηπέδου Ολυμπιακού (Ρέντης).}

 

β. Το διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100.000, που συνοδεύει το άρθρο αυτό, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.2947.01.6

 

10. α. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πάσης φύσεως οικοδομικές άδειες για την κατασκευή, προσθήκη, επέκταση, μετασκευή, επισκευή και εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του παρόντος εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.}

 

β. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του νόμου 2730/1999, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000, μετά τη λέξη νοείται, διαγράφεται η λέξη και.

 

γ. Τα υπάρχοντα εδάφια του άρθρου 9 του νόμου 2833/2000 αριθμούνται ως παράγραφος 1 και μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

 

{2. Στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, όπως αυτός απεικονίζεται στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC - International Broadcasting Center).

 

11. Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ακίνητο στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, όπως αυτό απεικονίζεται σε διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για την ανέγερση των πιο πάνω αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

ανώτατο ύψος κτιρίου: 12 m
ανώτατος συντελεστής δόμησης: 1,2
κάλυψη: 30%

 

n.2947.01.7

 

12. α. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου και Παπαηλιάκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόμενος χώρος Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Τούμπας και καθορίζεται χώρος πρασίνου, καταργείται τμήμα χώρου πρασίνου και καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας με στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - I - Η - Θ - Α, όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.2947.01.8

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής:

 

συντελεστής δόμησης: 1,7 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος
ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 11 m.

 

β. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου, Διδασκάλου Αδαμίδου και Γρηγορίου Λαμπράκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με στοιχεία Κ - Λ - Μ - Ι, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής:

 

συντελεστής δόμησης: 2 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος,
ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος,
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 m.

 

γ. Εντός του παραπάνω χώρου καταργείται πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών από υπέργεια κατασκευή (ράμπα) που συνδέει την οδό Αδαμίδου με το πολιτιστικό κέντρο, μεταφέρεται ο πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που συνδέει την οδό Αδαμίδου με την οδό Κλεάνθους νοτιότερα προς το γήπεδο ΠΑΟΚ, καθορίζεται θέση και διάταξη κτιρίων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει κλειστό κολυμβητήριο, προπονητήριο, γραφεία και χώρους υποστήριξής τους, με στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ, α όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα με τους παρακάτω όρους δόμησης:

 

συντελεστής δόμησης: 1
ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 m από τη στάθμη του εδάφους.

 

Τροποποιείται ο χώρος ανέγερσης του δημοτικού παιδικού σταθμού και καθορίζεται νέος με στοιχεία η, θ, ι, κ, η καθορίζοντας με κόκκινη γραμμή το διάγραμμα κάλυψης του κτιρίου με τους παρακάτω όρους δόμησης:

 

ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8,5 m

 

Ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ του χώρου ανέγερσης του δημοτικού παιδικού σταθμού, του νότιου πεζόδρομου και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστο πράσινο.

 

δ. Ανακαλείται η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης [Α] 41481/117/1980 (ΦΕΚ 248/Δ/1991), για την οποία και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 6482/22-07-1993 Πράξη Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού Αποζημίωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης για τα ακίνητα τα κείμενα στη θέση Αλάνα της Άνω Τούμπας, στα τμήματα των ιδιοκτησιών, για τα οποία δεν έγινε εμπρόθεσμη καταβολή της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης. Δεν ανακαλείται η απαλλοτρίωση για τα τμήματα με τα στοιχεία:

 

α) 2324252623 m2 204,

β) 232636374123 m2 674,

γ) 1314151613 m2 209,

δ) 8910118 m2 96,

ε) 56785 m2 8,

στ) 34563 m2 81,

ζ) 11341 m2 19,

η) 14192014 m2 2

 

της παραπάνω πράξης τακτοποίησης για τα οποία παρακατατέθηκε η αποζημίωση.

 

ε. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για σκοπό δημόσιας ωφέλειας, για το Ολυμπιακό έργο ανοικτού κολυμβητηρίου προπονητηρίου γραφείων χώρου υποστήριξης αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο και τροποποιείται με το παρόν άρθρο, αποχαρακτηριζόμενου του κοινόχρηστου χώρου και χαρακτηριζόμενου ως χώρου πολλαπλών χρήσεων στην τοποθεσία Αλάνα της Άνω Τούμπας στην κτηματική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκτασης συνολικού εμβαδού 15119 m2, που διαιρείται σε δύο τμήματα το Βορειοδυτικό τμήμα εμβαδού 8946 m2 και το Νοτιοανατολικό τμήμα εμβαδού 6173 m2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για τα ιδανικά ποσοστά συγκυριότητας που δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία είναι στο πρώτο τμήμα 546,667)δ και το δεύτερο τμήμα 230,20)δ ή όσα και εάν είναι Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκταση του εν λόγω ακινήτου απεικονίζεται στο από 25-06-2002 κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα υπό στοιχεία ε - Β - Ε - Ζ - Σ - ο - γ - β - α - δ - π - ρ - ζ - ε θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απαλλοτριούμενη έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι αναγραφόμενοι ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες στα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία.

 

στ. Η δαπάνη της παραπάνω απαλλοτρίωσης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2002 με αριθμό 2002 ΕΠ10800011.

 

ζ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την αριθμό 30/3024/02-08-2002 απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

η. Για την κήρυξη της παρούσας απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

θ. Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τα έργα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 13 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδία ως προς τα θέματα της προδικασίας και της διαδικασίας προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης, της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της αναγνώρισης δικαιούχων και της αποβολής ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων, εφαρμόζονται ανάλογα στην απαλλοτρίωση της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14)α του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

13. α. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθορίζονται οι ακόλουθες θέσεις κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται σε δύο διαγράμματα υπό κλίμακα 1:20.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

n.2947.01.9

n.2947.01.10

Α. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Αθήνας:

 

1. Νοσοκομείο Αρεταίειο (Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας)

2. Μιχαλακοπούλου - Διοχάρους (Αθήνα, Χίλτον)

3. Πλατεία Μεσολογγίου (Αθήνα, Παγκράτι)

4. Πλατεία Α' Νεκροταφείου (Οδός Αναπαύσεως)

5. Πλατεία Κουντουριώτη (Θησέως - Καλλιρρόης, Κουκάκι)

6. Πάρκο Αργεντινής Δημοκρατίας (Αθήνα, Παναθήναια)

7. Πλατεία Έλενας Βενιζέλου (Αθήνα)

8. Πεδίο Άρεως - Βαλτινών (Αθήνα, Γκύζη)

9. Οδός Βελβενδούς (Αθήνα, Κυψέλη)

10. Πλατεία Ωρολογίου - Πλατεία Θεμιστοκλέους (Πειραιάς)

11. Φίλωνος - Καραολή Δημητρίου (Πειραιάς)

12. Πλατεία Κανάρη (Πειραιάς)

13. Πλατεία Τερψιθέας (Πειραιάς)

14. Πλατεία Αλεξάνδρας (Πειραιάς)

15. Πλατεία Καλαβρύτων (Πειραιάς)

16. Οδός Επιδαύρου (Πειραιάς)

17. Γυμναστική Ακαδημία (Δάφνη)

18. Πλατεία Ελευθερίας (Δάφνη)

19. Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Ηλιούπολη)

20. Πλατεία Κύπρου (Καλλιθέα)

21. Οδός Δημητρακοπούλου (Καλλιθέα)

22. Παναγή Τσαλδάρη, Γραμμές Τραίνου (Καλλιθέα)

23. Πλατεία Δημοκρατίας (Περιστέρι)

24. Κουντουριώτη - Ωρωπού - Ψαρών (Περιστέρι)

25. Κουντουριώτη - Τεπελενίου - Αγίας Παρασκευής (Περιστέρι)

26. Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής (Χαϊδάρι)

27. Πλατεία Φαναριωτών (Νίκαια)

28. Πλατεία Παγκοσμίου Ειρήνης (Κορυδαλλός)

29. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Κορυδαλλός)

30. Πλατεία Αγίας Παρασκευής (Αγία Παρασκευή)

31. Οδός Δ. Βασιλείου (Νέο Ψυχικό)

32. Πλατεία Αγίου Νικολάου, Κέντρο Χαλανδρίου

33. Πλατεία Πλατάνου (Κηφισιά)

34. Νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Αθηνών

35. Νοσοκομείο Σωτηρία

 

Β. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης:

 

1. Πάρκο Κρήτης (Δήμος Θεσσαλονίκης)

2. Γρηγορίου Λαμπράκη - Κλεάνθους - Παπαηλιάκη (Δήμος Θεσσαλονίκης)

3. Πλατεία Αριστοτέλους (Δήμος Θεσσαλονίκης)

4. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Θεσσαλονίκης)

5. Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο (Δήμος Θεσσαλονίκης)

6. Μεγάλου Αλεξάνδρου - Κακαβού - Αθανάσιου Σουλιώτη - 28ης Οκτωβρίου (Δήμος Θεσσαλονίκης)

7. Λαγκαδά - Αγίων Πάντων (Δήμος Θεσσαλονίκης)

8. Ε. Αλεξίου - Βότση (Δήμος Μενεμένης)

9. Οικόπεδο Φιλίππου (Δήμος Αμπελοκήπων)

10. Πλατεία Δημοκρατίας (Δήμος Αμπελοκήπων)

11. Πάρκο Τερψιθέας (Δήμος Σταυρούπολης)

12. Πάρκο Δημαρχείου (Δήμος Πολίχνης)

13. Ίμβρου - Σεφέρη (Δήμος Νεάπολης)

14. Ιασωνίδου και Βενιζέλου (Δήμος Νεάπολης)

15. Σαράφη - Μιχαήλ - Ούλοφ Πάλμε (Δήμος Συκεών)

16. Ρήγα Φεραίου - Κορυτσάς - Ναυπάκτου (Δήμος Συκεών)

17. Αθανάσιου Διάκου - Πόντου (Δήμος Συκεών)

18. Λαμπράκη - Λουντέμη - Γουναρίδη (Δήμος Συκεών)

19. Παπαναστασίου - Παρασκευά - Βελδεμίρη (Δήμος Συκεών)

20. Ελπίδας και Ακρίτα (Δήμος Συκεών)

21. Κέντρο Τριανδρίας (Δήμος Τριανδρίας)

22. Αύλειος χώρος Δημαρχείου - Πλατεία (Δήμος Καλαμαριάς)

23. Μουρούζηδων - Σαμαρά (Δήμος Καλαμαριάς)

24. Παλιό Δημοτικό Σχολείο (Δήμος Πανοράματος)

25. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Κορδελιού)

26. 26ης Οκτωβρίου - Ομήρου - Αθηνάς (Δήμος Θερμαϊκού)

27. Κιλελέρ - Κανάρη - 25ης Μαρτίου (Δήμος Θερμαϊκού)

 

Γ.

 

1. Λαγκαδά - Αγίου Δημητρίου

 

n.2947.01.11

 

2. Περιοχή Στρεμπενιώτη κάτω από χώρο κερκίδων Δημοτικού Γηπέδου)

 

n.2947.01.12

 

3. Άγιος Ελευθέριος (Δήμου Σταυρούπολης)

 

n.2947.01.13

 

4. Δημοτικά σχολεία επί της οδού Δαβάκη (Δήμος Σταυρούπολης)

 

n.2947.01.14

5. Πλατεία Ελευθερίας - Άνω Ηλιούπολη (Δήμος Σταυρούπολης)

 

n.2947.01.15

 

6. Οικοδομικό Τετράγωνο μεταξύ Δελμούζου - Χριστοπούλου - Φιλίππου και Αγίας Σοφίας (Δήμος Θεσσαλονίκης)

 

n.2947.01.16

 

Οι θέσεις αυτές απεικονίζονται σε πέντε (5) διαγράμματα κλίμακας 1:500 και ένα (1) διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκαν από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Για την κατασκευή των παραπάνω έργων δεν απαιτείται η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, αναφέρεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, νοείται αντίστοιχα ο καθορισμός θέσεων της προηγούμενης περιπτώσεως.

 

14. Στην έκταση Α - Β - Δ - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Α, επιφάνειας 8.033 m2, που βρίσκεται στη θέση Άγιοι Ταξιάρχες - Παρακράτημα, διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Καλυβίων, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρο Υγείας), με τους ακόλουθους όρους δόμησης:

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0,4

β. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30%

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11.00 m (συμπεριλαμβανομένης τυχόν στέγης)

 

n.2947.01.17

 

15. α. Τροποποιείται το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς στα Οικοδομικά Τετράγωνα 1 και 2 και τη μεταξύ αυτών Ανώνυμη οδό, δημιουργώντας νέο Οικοδομικό Τετράγωνο Α - Β - Γ - Δ - Α με α.α. 1.α. που περιβάλλεται από δρόμο πλάτους 6 m σε συνέχεια της Ανωνύμου οδού ανάμεσα στα Οικοδομικά Τετράγωνα 1 και 2, όπως φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Ο χώρος του ανωτέρω Οικοδομικού Τετραγώνου 1)α χαρακτηρίζεται ως Χώρος για ανέγερση Κολυμβητηρίου.

 

γ. Οι όροι δόμησης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 1)α, τα όρια του οποίου συμπίπτουν με τον χαρακτηριζόμενο ως ανωτέρω χώρο για την ανέγερση Κολυμβητηρίου, καθορίζονται ως εξής:

 

Αρτιότητα γηπέδου: 4.000 m.
Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,8.
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη γηπέδου: 70%.
Θέση κτιρίων: Τα κτίσματα και οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου τοποθετούνται, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ελεύθερα μέσα στον ως άνω χαρακτηρισμένο χώρο Α Β Γ Δ Α του Οικοδομικού Τετραγώνου 1)α και σε ελάχιστη απόσταση πέντε μέτρων από τα όριά του στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΔΑ προς τις οποίες ορίζεται προκήπιο αντίστοιχου πλάτους.

 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι του νόμου 1577/1985.

 

n.2947.01.18

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.