Νόμος 4038/12 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 62 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η απόφαση αυτή μπορεί να καταλαμβάνει και τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί πριν την έκδοση αυτής.}

 

2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 23 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) Υπηρεσίας μπορεί να συγκροτείται το Τμήμα Α' και να λειτουργεί αυτοτελώς.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιτελείου, δύναται να εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του νόμου 4024/2011 πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που ανήκει στις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Αεροσκαφών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Ο αριθμός των εξαιρουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 10 εργαζόμενους. Κριτήρια για την εφαρμογή της εξαίρεσης αποτελούν η σπουδαιότητα της ειδικότητας του εργαζόμενου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και η αποκτηθείσα εμπειρία του για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

4. Ειδικά για τους υπαλλήλους της παραγράφου 2 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3566/2007, οι περιορισμοί του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011, δεν μπορεί να συνεπάγονται τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων, πέραν των 360 για το έτος 2012 και πέραν των 300 μέχρι και το 2015.

 

5. Η φράση που προστέθηκε στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 2238/1994, με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 περίπτωση α' του νόμου 3867/2010, καταργείται.

 

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 01-01-2012 και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.