Νόμος 2218/94 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Οργανισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με τον Οργανισμό αυτόν καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας, οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού, οι θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων, οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988) Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του προσωπικού κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:

 

Βαθμός Α'

Βαθμός Β'

Βαθμός Γ'

Βαθμός Δ'

Βαθμός Ε'

 

Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς Δ', Γ', Β' και Α' από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ' και ανώτερος ο Α'. Οι θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς Ε', Δ', Γ' και Β' από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε' και ανώτερος ο Β'.

 

Η φράση Οι θέσεις της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο καταργήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 18 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995)

 

Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο βαθμός Δ' και της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθμός Ε'. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β'.

 

Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν υπάρχει αρχαιότητα.

 

3. Συνιστώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων δύο θέσεις και με πληθυσμό πάνω από εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους τρεις θέσεις, καθώς και στις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την Κεντρική Υπηρεσία τους, τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών.

 

Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου νομάρχη ή προέδρου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 18 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

4. Ο οργανισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες έχουν συσταθεί Επαρχεία προβλέπει τη λειτουργία ισάριθμων με τα υφιστάμενα Επαρχείων.

 

Νέα Επαρχεία μπορεί να συνιστώνται με τον οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησής. Στα Επαρχεία αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 2)α, 8 παράγραφος 3, 9 παράγραφος 11 και 15 παράγραφος 2 από τις πρώτες εκλογές μετά τη σύστασή τους.

 

Τα Επαρχεία έχουν ως τίτλο τη λέξη ΕΠΑΡΧΕΙΟ __________, που ακολουθείται από το όνομα της αντίστοιχης επαρχίας και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια της επαρχίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του νόμου 2347/1995 (ΦΕΚ 221/Α/1995).

 

5. Ο Οργανισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ψηφίζεται από το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη αυτή δεν απαιτείται για τη σύνταξη και ψήφιση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

Το νομαρχιακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για την κατάρτιση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη προσδιορίζονται με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου με την οποία αποφασίζεται η κατάρτιση της μελέτης.

 

6. Τροποποίηση του Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Οργανισμού κατά το τελευταίο έτος της νομαρχιακής περιόδου.

 

Οι παλιές παράγραφοι 4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 5 και 6 με την περίπτωση β' της παραγράφου 18 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.