Νόμος 3146/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3051/2002 η φράση ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός αντικαθίσταται με τη φράση ένας καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

2. Στην αρχή του όγδοου εδαφίου της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, συμπληρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 2779/1999 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3051/2002, η φράση Το προσόν αυτό αντικαθίσταται με τη φράση Η εμπειρία.

 

3. Μετά το ένατο εδάφιο της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, συμπληρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 2779/1999 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3051/2002, προστίθεται δέκατο εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν η εμπειρία προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002, προστίθενται τα εξής:

 

{Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας.

 

Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.}

 

5. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 16 του νόμου [Ν] 2247/1994, το άρθρο 14 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2266/1994, το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 και το άρθρο 20 παράγραφος 12 του νόμου 2738/1999 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002, η φράση προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας του νομού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία που προσλαμβάνει αντικαθίσταται με τη φράση προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες δήμου ή κοινότητας του νομού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία που προσλαμβάνει.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Υπάλληλοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 έως τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται να υπηρετήσουν στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται για μια πενταετία.}

 

7. Οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 9, 6, 7, 8, 9, 10 παράγραφοι 1 έως 9 και 15, 12, 13, 14 παράγραφοι 1 και 2 και 21 παράγραφος 8 του νόμου 3051/2002 εντάσσονται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 2527/1997 κωδικοποίηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.