Νόμος 3861/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο άρθρο 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

 

{7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη 40 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας. Προσόντα του κλάδου αυτού και της αντίστοιχης ειδικότητας είναι τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά με απόσπαση ή μετάταξη, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος, μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που συγκεντρώνουν τα προσόντα ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και με άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση υπαλλήλων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται μόνο δύο φορές για ίσο χρονικό διάστημα με διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, ο υπάλληλος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη μετάταξη του στην αντίστοιχη οργανική θέση της παρούσας παραγράφου, άλλως η τρέχουσα απόσπαση του λήγει με την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου Διοίκησης του νομικού προσώπου, με γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, και με παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται, μετά από ειδική αξιολόγηση, η διαδικασία, ο τύπος και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002). Σε περίπτωση που η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια. Η διάρκεια της απόσπασης των υποψηφίων για μετάταξη υπαλλήλων παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης τους. Αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των μετατασσομένων, καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002). Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται με την απόφαση μετάταξης τους στο βαθμό της θέσης που μετατάσσονται με βάση το βαθμό που κατέχουν και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη διατηρούν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν τη μετάταξη τους και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προέρχονται. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται με ανέκκλητη δήλωση τους που υποβάλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α/2004). Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτό έχει καθορισθεί με την υπ' αριθμόν 2/43741/0022/23-08-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] (ΦΕΚ 1673/Β/2007).}}

 

β. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 α' και β', 14, 15 και 16 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 α' και β', 15, 16, 17.

 

γ. Στην παράγραφο 8, όπως έχει αναριθμηθεί με το προηγούμενο εδάφιο, η φράση με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται από τη φράση με την προηγούμενη παράγραφο.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, διαγράφεται η φράση ή την εμπειρία.

 

Σε συνέχεια του ως άνω εδαφίου, προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Εξειδικευμένη εμπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου ή για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

 

Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από 01-05-2010.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζονται μέλη του. Εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου μπορεί να ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι Δικαστικοί Λειτουργοί της Διοικητικής ή της Πολιτικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

4. Συνιστάται στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος μία (1) θέση με θητεία πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη πενταετία, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με διορισμό ή με απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

5. Με απόφαση του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να αναθέτει προσωρινά σε υπηρεσιακό παράγοντα των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου, με θέση τουλάχιστον τμηματάρχη, τη διενέργεια των πράξεων άμεσης διαχείρισης των υποθέσεων καθημερινής λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως καταβολή μισθών του προσωπικού, καταβολή μισθωμάτων, εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, παραλαβή παραδοτέων ανατεθειμένων δράσεων, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κ.ά., η τυχόν παράλειψη των οποίων επάγεται ζημία σε βάρος του εν λόγω φορέα, καθώς και την απογραφή της κινητής περιουσίας του, μέχρι την κατά το νόμο τυχόν θέση αυτού σε εκκαθάριση.

 

6. α. Τροποποιείται το άρθρο 2 του νόμου 3166/2003 και προστίθεται παράγραφος 4, η οποία ορίζει:

 

{4. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατόν να προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κάθε τάξεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.}

 

β. Καταργούνται οι θέσεις που συστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3166/2003. Οι ήδη υπηρετούντες στις καταργούμενες θέσεις καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και υπηρετούν σε αυτές μέχρι τη λήξη της θητείας τους ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους. Το άρθρο 11 του νόμου 3166/2003 καταργείται.

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να μετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία όταν συμπληρώσουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση δημοσιογράφου ή υπαλλήλου μπορεί να πραγματοποιηθεί και προτού παρέλθει τριετία είτε για υπηρεσιακούς λόγους είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Ανώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η εξαετία, μετά τη συμπλήρωση της οποίας μετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία.}

 

δ. Για την κατάληψη της θέσης του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κατά το άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/1993, κρίνονται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας της υπηρεσίας αυτής.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 2304/1995 Κύρωση Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου γίνεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επιλέγει για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταξύ όλων των υπηρετούντων αναθεωρητών Β' και Γ'. Οι αναθεωρητές που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα προάγονται σε αναθεωρητές Α' και οι αναθεωρητές που επιλέγονται σε θέση αντιπροέδρου προάγονται σε αναθεωρητές Β' με προεδρικό διάταγμα.}

 

8. Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως 31-12-2010, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, καθώς και από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις αυτών.

 

Αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.

 

9. α. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεων στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της. Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει. Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το νόμο 2190/1994, όπως ισχύει, οι συμβάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται, μεταξύ άλλων, και ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ανά ειδικότητα, η δαπάνη που θα βαρύνει κατ' έτος τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και τα απαιτούμενα προσόντα. Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να έχουν διάρκεια μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 164/2004.

 

β. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες μέχρι τη λήξη τους.

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ως εξής:

 

{4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόσπαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω Επιθεωρητών - Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθμού των οργανικών θέσεων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών - Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.