Νόμος 4015/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Φορολογικά κίνητρα υπέρ Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκλογές στους αγροτικούς συνεταιρισμούς για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΕΣ της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει αρμόδιος δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας τους. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ΑΕΙ, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, αγροδιατροφικές συμπράξεις των Περιφερειών και σε εταιρείες δημοπρατηρίων η σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο αγροτικός συνεταιρισμός, καθορίζεται από το καταστατικό του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων για τη συγχώνευση και μετατροπή επιχειρήσεων, εφαρμόζονται και στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του παρόντος νόμου, που μετατρέπονται - συγχωνεύονται. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής, συγχώνευσης, απορρόφησης των νομικών προσώπων της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

3. Αγορές μεταχειρισμένων κινητών μέσων αγροτικής παραγωγής από Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Οι εισφορές των μελών προς τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

 

5. Οι καταθέσεις των μελών των Αγροτικών Συνεταιρισμών σε αυτούς, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στα μέλη τους απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

 

6. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται στα μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών, κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από το συνεταιρισμό του ακινήτου, που μεταβιβάζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

7. Ειδικά για απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986).

 

8. Συμβάσεις μεταξύ Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων και του Δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

 

9. Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση Αγροτικών Συνεταιρισμών, καταβάλλεται σε αυτούς.

 

10. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 12, 13 και 14 του παρόντος νόμου χρηματοδοτήσεις υπέρ Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

 

11. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρηση τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

12. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσεως για τη μετατροπή εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρίες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιριών σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, εφόσον η πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών τους μεριδίων, αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Τα πιο πάνω κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων από Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις ενεργή σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. Στις απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις.

 

13. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισης της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Το μέρος της υπεραξίας το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του νόμου 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.

 

14. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, απαλλάσσεται επίσης από το φόρο εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα σε περίπτωση διανομής του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του νόμου 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του νόμου 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.

 

15. Απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση στα μέλη της κατά το ποσοστό που η αξία αυτή υποβλήθηκε σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

16. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.