Νόμος 4685/20 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Ρυθμίσεις θεμάτων πολεοδομικού χαρακτήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

 

1. Ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, σε χωροταξικό ή πολεοδομικό:

 

α. Στην κατηγορία του χωροταξικού σχεδιασμού υπάγονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 5 (πρώτο επίπεδο), τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 6 και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια του άρθρου 5 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018) τα οποία μετονομάζονται σε Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια (δεύτερο επίπεδο).

 

β. Στην κατηγορία του πολεοδομικού σχεδιασμού υπάγονται τα πολεοδομικά σχέδια τα οποία εκπονούνται σε τοπική κλίμακα και τα οποία διακρίνονται σε δύο επίπεδα σχεδιασμού.

 

2. Στο πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται:

 

α) Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια του άρθρου 7, τα οποία ρυθμίζουν τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής περιφέρειας μιας ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων

 

β) τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια του άρθρου 8, τα οποία αποτελούν υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων.

 

3. Στο δεύτερο επίπεδο του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής του άρθρου 10, τα οποία αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή των σχεδίων του πρώτου επιπέδου.

 

4. Η σχέση μεταξύ των κατηγοριών και επιπέδων του χωρικού σχεδιασμού είναι ιεραρχική αλλά με περιθώρια ευελιξίας και ανάδρασης, με βάση τις έννοιες της διαβάθμισης της δεσμευτικότητας των κατευθύνσεων, και της εξειδίκευσης, της συμπλήρωσης και της τροποποίησης των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων, όταν και όπως κάτι τέτοιο παρέχεται ως δυνατότητα από ένα υπερκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο σε ένα υποκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο.

 

5. α. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται Τοπικό Χωρικό Σχέδιο νοείται εφεξής Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του παρόντος άρθρου.

 

β. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται Ειδικό Χωρικό Σχέδιο νοείται εφεξής Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του παρόντος άρθρου.}

 

2. Η παράγραφος 27 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{27. Στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 7 και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016, καθώς και στα ΣΟΑ, ΕΣΧΑΣΕ και ΕΣΧΑΔΑ με τα προεδρικά διατάγματα έγκρισής τους μπορεί να καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ακινήτων, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 111/2014 (ΦΕΚ 76/Α/2014), εφόσον:

 

α) Τα ακίνητα εντός της περιοχής έγκρισης εξυπηρετούνται από Μέσα Σταθερής Τροχιάς σε ακτίνα 500 m από τον σταθμό αυτών και

 

β) αιτιολογείται από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη για την έγκριση του σχεδίου.

 

Έως την θέση σε ισχύ των ως άνω Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισής τους, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κτιρίων για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) είναι δυνατή για τα ως άνω ακίνητα και με την καταβολή χρηματικής εισφοράς ανάλογης με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του εξυπηρετούμενου κτιρίου σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979).}

 

3. Η περίπτωση α) του άρθρου 1 του από 19-10-2011 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ της δημοτικής ενότητας Ελευσίνας του δήμου Ελευσίνας (νομού Αττικής) (Πολεοδομική Ενότητα 3), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{α) Το πολεοδομικό σχέδιο στην περιοχή ΒΟΤΡΥΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ στην πολεοδομική ενότητα 3 (Π.Ε. 3) της δημοτικής ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας (νομού Αττικής) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων (οικοδομικά τετράγωνα 14,15, 32, 32Α), πεζοδρόμων, χώρου πολιτιστικών λειτουργιών και αρχαιολογικού μουσείου (οικοδομικό τετράγωνο 363), χώρου πολιτιστικών λειτουργιών, (οικοδομικό τετράγωνο 362), υπαίθριου χώρου στάθμευσης (οικοδομικό τετράγωνο 14Α), Κ.Χ. χώρων πρασίνου (οικοδομικά τετράγωνα 360, 361, 14Β).}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του από 19-10-2011 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ της δημοτικής ενότητας Ελευσίνας του δήμου Ελευσίνας (νομού Αττικής) (Πολεοδομική Ενότητα 3), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/2011), τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Στα οικοδομικά τετράγωνα 14Α, 362 και 363 επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις και καθορίζονται χώροι ως εξής:

 

Στο οικοδομικό τετράγωνο 14Α γήπεδο στάθμευσης.
Στο οικοδομικό τετράγωνο 362 χώρος πολιτιστικών λειτουργιών.
Στο οικοδομικό τετράγωνο 363 χώρος πολιτιστικών λειτουργιών και αρχαιολογικού μουσείου.}

 

5. Στο άρθρο 20 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Σε περιοχές εκτός ρυμοτομικού σχεδίου με καθορισμένη βιομηχανική χρήση γης εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012). Επί των ζεύξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012 δύναται να εγκαθίσταται και να λειτουργεί μηχανολογικός εξοπλισμός για τη μεταφορά προϊόντων ή πρώτων υλών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Οι ζεύξεις δύναται να διέρχονται από τους υποχρεωτικά οριζόμενους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, την περίπτωση β' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 του παρόντος εγγράφονται στα κτηματολογικά βιβλία που τηρούν τα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Από την εγγραφή των εν λόγω πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διενεργούνται στα κτηματολογικά διαγράμματα των επηρεαζόμενων ακινήτων όλες οι γεωμετρικές μεταβολές που αυτές επιφέρουν, καθώς και εκείνες που τυχόν η συντέλεσή τους επιφυλάσσεται στο μέλλον από τις οικείες διατάξεις λόγω επιγενόμενων μεταβολών στο εμπράγματο καθεστώς των εν λόγω ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, για την ενημέρωση των κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2664/1998, όπως ισχύει. Οι μεταβολές στο εμπράγματο καθεστώς των ακινήτων που συνοδεύουν τις γεωμετρικές αυτές μεταβολές, τελούν υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις οικείες διατάξεις.}

 

7. Στο άρθρο 2 του από 02-07-1994 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ 704/Δ/1994), το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 1 της παραγράφου ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στα κτίρια χρήσεων πολιτιστικών, κοινωνικής πρόνοιας, ξενώνων και ξενοδοχείων, γραφείων, διοίκησης, κοινωφελών οργανισμών, εκπαίδευσης, στάθμευσης, με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από τις παραπάνω χρήσεις καταλαμβάνει ολόκληρο το κτίριο, με δυνατότητα εξαίρεσης του ισογείου υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανεξάρτητη είσοδος στους ορόφους.}

 

8. Στο άρθρο 2 του από 18-03-1998 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή - Κέντρου (Ομόνοιας), του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ 233/Δ/1998):

 

Το τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ) της περίπτωσης Ι της παραγράφου 2 αντικαθίσταται με τη φράση στα κτίρια με χρήσεις πολιτιστικές, κοινωνικής πρόνοιας, ξενώνων και ξενοδοχείων, γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, διοίκησης, κοινωφελών οργανισμών, εκπαίδευσης, στάθμευσης, με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από τις παραπάνω χρήσεις καταλαμβάνει ολόκληρο το κτίριο, με δυνατότητα εξαίρεσης του ισογείου υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανεξάρτητη είσοδος στους ορόφους.

 

9. Στο άρθρο 26 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.}

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τεχνικές οδηγίες μελετών για τον σχεδιασμό αστικών οδών και υπαίθριων δημόσιων χώρων.

 

11. Η περιγραφή της Ζώνης Α', στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 21 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ζώνη Α:

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών (περίπτερα αναψυχής).

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στη ζώνη αυτή η χρήση υφιστάμενων κτιρίων εκπαιδεύσεως και παρεμφερών κοινωφελών λειτουργιών, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το γήπεδο δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, έχει εμβαδόν τουλάχιστον 6.000 m2 και έχει πρόσωπο στην οριακή εγκεκριμένη οδό του σχεδίου πόλεως.

 

Για τα κτίρια των παραπάνω χρήσεων ορίζεται ο συντελεστής δόμησης 0,30 και συντελεστής κάλυψης 0,20.

 

Εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα και υφίστανται στη ζώνη αυτή διέπονται από το δικό τους νομικό καθεστώς.}

 

12. Μέχρι την συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του άρθρου 12, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του άρθρου 18, των Περιφερειακών Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του άρθρου 22 και των Επιτροπών των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 116 και της παραγράφου 10 του άρθρου 117 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορίζονται τα όργανα που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες αυτών.

 

13. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του νόμου 4495/2017, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{δ. Κατά 20%, σε περιπτώσεις υπαγωγών των άρθρων 116 και 117.}

 

14. Οι άδειες των περιπτώσεων α', β', γ', δ', ι)α' της Κατηγορίας 1 και της περίπτωσης α' της Κατηγορίας 2 του άρθρου 36 του νόμου 4495/2017 μπορούν, έως τις 30-09-2020, να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 4495/2017. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί, κατ' επιλογήν του ενδιαφερομένου, και για αιτήσεις αδειών που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όλοι οι φάκελοι των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης υποχρεωτικά έως τις 30-11-2020 και, σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψουν ελλείψεις ή σφάλματα, οι αντίστοιχες άδειες ανακαλούνται.

 

15. Ο έλεγχος των εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, e-ΕΦΚΑ για άδειες της Κατηγορίας 3 που χορηγούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τις 30-09-2020, καθώς και αυτών που εκδίδονται με τη διαδικασία της παραγράφου 15, γίνεται έως τις 31-10-2020. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ελλιπής υποβολή των δικαιολογητικών ή εσφαλμένος υπολογισμός των εισφορών και κρατήσεων, ενημερώνονται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις συμπληρώσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός. Εάν οι απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις δεν γίνουν εντός της προθεσμίας αυτής, η άδεια ανακαλείται.

 

16. Σε κτίρια ή εγκαταστάσεις που λειτουργούν για τις ανάγκες του συστήματος υγείας, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, επιτρέπεται προς αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30-09-2020, η τοποθέτηση και διατήρηση προσωρινών κατασκευών κάθε τύπου, καθώς και υποδομών που υποστηρίζουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.