Νόμος 4067/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

 

2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:

 

α) το άρθρο 2, εξαιρουμένων των παραγράφων που αναφέρονται στην εντός σχεδίου δόμηση,

β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου,

γ) το άρθρο 4,

δ) το άρθρο 5,

ε) το άρθρο 6,

στ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8,

ζ) το άρθρο 11 εκτός από την παράγραφο 2 και τις παραγράφους 6)ι)γ, 6)ι)ζ, 6)ι)στ για το άρθρο 19 όπως αναφέρεται σε αυτήν,

η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12,

θ) το άρθρο 13,

ι) το άρθρο 16, εκτός των παραγράφων 5)γ,6,

ι)α) το άρθρο 17 εκτός από την παράγραφο 2)α, 2)β, 2)στ, 3)β, 6)β και 8,

ι)β) το άρθρο 21,

ι)γ) το άρθρο 23,

ι)δ) το άρθρο 25,

ι)ε) η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

ι)στ) το άρθρο 26,

ι)ζ) το άρθρο 28,

ι)η) τα άρθρα 29 έως 37.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), με το άρθρο 62 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:

 

α) το άρθρο 2,

β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου,

γ) το άρθρο 4,

δ) το άρθρο 5,

ε) το άρθρο 6,

στ) το άρθρο 9,

ζ) το άρθρο 11, εκτός από την παράγραφο 6)ι)ζ,

η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12,

θ) το άρθρο 13,

ι) το άρθρο 16,

ι)α) το άρθρο 17,

ι)β) το άρθρο 18,

ι)γ) το άρθρο 19,

ι)δ) το άρθρο 23,

ι)ε) το άρθρο 25,

ι)στ) το άρθρο 26,

ι)ζ ) οι παράγραφοι 1, 4 και 5 του άρθρου 27,

ι)η) το άρθρο 28, και

ι)θ) τα άρθρα 29 έως 37.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Όλα τα αριθμητικά μεγέθη που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου θεωρούνται ως τα ανώτατα επιτρεπόμενα.

 

5. α) Οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κατισχύουν των γενικών διατάξεων, που περιέχονται στον παρόντα νόμο.

 

β) Οι διατάξεις του παρόντος κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου κ.λ.π.), με τις οποίες θεσπίζονται όροι δόμησης (όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθμός ορόφων, θέση υπογείου κ.λ.π.), εκτός από: 1) οποιουδήποτε είδους διατάγματα και 2) πράξεις, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισμένες ρυθμίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ειδικά κτίρια κ.λ.π.). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διαπιστώνεται η μη εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών πράξεων της διοίκησης.

 

γ. Οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις του τρίτου μέρους του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), καθώς και του άρθρου 14 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014) κατισχύουν των γενικών διατάξεων που περιέχονται στον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 99 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.