Νόμος 4067/12 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4030/2011 αρχίζει μετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία διαπιστώνεται η οργάνωση του μητρώου του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου. Εγκρίσεις και άδειες δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, χωρίς τη δήλωση του αριθμού του μηχανικού στο μητρώο της παραπάνω διάταξης θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες.

 

2. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) είναι διετής.

 

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011 οι λέξεις κατά τον χρόνο αντικαθίστανται από τις λέξεις ανεξάρτητα από το χρόνο.

 

4. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 η λέξη αμοιβών αντικαθίσταται από τη λέξη εισφορών.

 

5. α. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 01-03-2011 παρατείνεται κατά τρία έτη. Οικοδομικές άδειες, οι οποίες είχαν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 01-03-2012, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του νόμου 4030/2011 διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 εφαρμόζονται για τις οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 01-03-2012, εφόσον αρχίσει η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών τους, μετά την παραπάνω ημερομηνία.

 

γ. Στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του νόμου 4030/2011 η λέξη ΥΔΟΜ αντικαθίσταται από τις λέξεις αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

δ. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 μετά το εδάφιο: Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται προστίθενται εδάφια τα οποία έχουν ως εξής:

 

{Για τη διαγραφή των προστίμων μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από: 1) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και 2) υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013).

 

6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993), έως την 31-12-2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017). Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό και γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του νόμου 4030/2011 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Στην περίπτωση των κηρυγμένων παραδοσιακών οικισμών, των ιστορικών διατηρητέων οικισμών και των οικιστικών συνόλων, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι τέσσερα έτη.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4030/2011 μετά τις λέξεις διοικητικών οργάνων προστίθεται η φράση:

 

{, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου,}

 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4030/2011 μετά τις λέξεις η έγκριση δόμησης προστίθεται η φράση:

 

{, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου όπου απαιτείται.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.