Νόμος 4117/13

Ν4117/2013: Κύρωση της από 31-10-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011) και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4117/2013: Κύρωση της από 31-10-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011) και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ΦΕΚ 29/Α/2013), 05-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 31-10-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2012), που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν (ΦΕΚ 211/Α/2012).

 

Άρθρο δεύτερο: Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων, Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και συναφών θεμάτων

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ' εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ή της τροποποιητικής σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 περίπτωση στ' του άρθρου 23.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013, χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση μεταποιητικών ή συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 έως 40 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), απαιτείται αντί της οικοδομικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013 από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της [Α] 41498/2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2167/Β/2011), ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 31-05-2013 από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.}

 

6. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 154 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 και για τις οποίες έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013, προσκομίζεται η βεβαίωση της καταχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011.}

 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Άδεια δόμησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010) προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2167/Β/2011) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013 από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.}

 

8. Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση της χρονικής περιόδου υποχρεωτικής καταβολής του συνόλου του ειδικού προστίμου οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί δήλωση υπαγωγής στο νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), καθίστανται αυτοδικαίως αυθαίρετες. Από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εκδίδεται ειδική σχετική έκθεση που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία περιγραφής της αυθαίρετης κατασκευής με βάση τα οποία η αρμόδια υπηρεσία δόμησης υπολογίζει τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και βεβαιώνει αυτό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

9. Στις περιπτώσεις εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013, η σχετική βεβαίωση εξόφλησης του ως άνω ποσοστού, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 και γίνεται ειδική μνεία αυτής στη βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στη διάταξη αυτή.

 

10. Παρατείνεται από την λήξη της η προθεσμία καταβολής όλων των δόσεων του ειδικού προστίμου πράξεων υπαγωγής στο νόμου 3843/2010 έως 31-05-2013, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5)δ του άρθρου 29 του νόμου 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 μετά το εδάφιο: Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται προστίθενται εδάφια τα οποία έχουν ως εξής:

 

{Για τη διαγραφή των προστίμων μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από: 1) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και 2) υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.}}

 

12. Στις περιπτώσεις βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013 από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% και η βεβαίωση του Μηχανικού κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) περιέχει σαφή αναφορά για την οποία γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία.

 

Άρθρο τρίτο

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3983/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναθεώρηση της έγκρισης και της άδειας δόμησης του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II αποτελεί η έκδοση άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι.

 

Β. Η άδεια κατεδάφισης, κατ' εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη, έχει ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω προθεσμίας, η κατεδάφιση δεν συντελείται πριν την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόμησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Περιοχή Ανάπλασης II.

 

Γ. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι.

 

Δ. Την εκτέλεση των εργασιών και τα λοιπά έξοδα κατεδάφισης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι δύναται να αναλάβει οποιοσδήποτε εκ των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

 

Ε. Οι κτιριακές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις και οι βοηθητικοί χώροι τους που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια στην Περιοχή Ανάπλασης Ι, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους ή αντίστοιχα αυτές που ισχύουν σήμερα. Η νομιμότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΤ. Αυθαίρετες εγκαταστάσεις της προηγούμενης περίπτωσης, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης, μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση για χρονικό διάστημα 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά την υπαγωγή αυτών στο νόμου 4014/2011, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον έχουν ανεγερθεί σε δομήσιμους χώρους και ταυτόχρονα δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη και δεν παραβλάπτουν το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον με τη χρήση που έχουν. Η απόφαση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4014/2011, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές σύνταξης μελετών που εφαρμόζονται για την έκδοση αδειών δόμησης και οι απαιτούμενοι έλεγχοι ακολουθούν τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής των αυθαιρέτων ή μη κτιρίων. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ή στους έλκοντες εξ αυτών δικαιώματα, πρόσθετοι όροι που αποσκοπούν στη στατική ενίσχυση και στη λειτουργική ή μορφολογική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτίσματος.

 

Ζ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση επιτρέπεται η έκδοση αδειών δόμησης για τη βελτίωση, την επισκευή, τη μετασκευή, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση του όγκου των συνολικών εγκαταστάσεων, από το Τμήμα Οικοδομικού Κανονισμού της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα υποβολής σε αυτό αίτησης του χρήστη της εγκατάστασης.

 

Η. Υπό την προϋπόθεση έκδοσης των ανωτέρω αδειών το υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης Ι δύναται να λειτουργεί νομίμως μέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Περιοχή Ανάπλασης II και την κατεδάφιση αυτού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Θ. Το τμήμα Οικοδομικού Κανονισμού της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι αρμόδιο και για την αναθεώρηση της άδειας δόμησης του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II.}

 

Άρθρο τέταρτο: Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.}

 

2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) η περίπτωση στ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως.}

 

Άρθρο πέμπτο: Θέματα τιμολογιακής πολιτικής των υδάτων και λοιπές διατάξεις

 

1. Τροποποιήσεις του άρθρου 4 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003)

 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων νοείται στο εξής Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία συνεστήθη με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010). Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων σχεδιάζει και αξιολογεί την εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή της. Ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:}

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), μετά το εδάφιο δ' προστίθεται νέο εδάφιο ε', οπότε τα υπόλοιπα εδάφια μετονομάζονται σε στ', ζ', η', θ', ι', ι)α' και ι)β' αντίστοιχα. Το νέο εδάφιο ε' έχει ως εξής:

 

{ε) Διαμορφώνει την πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο εξειδίκευσης των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων, καθώς και της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του νόμου και τα άρθρα 5, 7 και 8 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), εποπτεύει, αξιολογεί και συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό γίνεται και με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε άλλα υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η απόσπαση ή μετάταξη πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης τους. Για το προσωπικό που αποσπάται έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ίδιου νόμου. Το προσωπικό που μετατάσσεται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μετατάσσεται με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης και την ίδια σχέση εργασίας και υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για μια πενταετία. Για το μετατασσόμενο προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 2 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).}

 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), η τελευταία φράση διαμορφώνεται ως εξής:

 

{... την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', δ' και ε' της παραγράφου 1.}

 

ε) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό γίνεται και με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε άλλα υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η απόσπαση ή μετάταξη πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης τους. Για το προσωπικό που αποσπάται έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ίδιου νόμου. Το προσωπικό που μετατάσσεται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μετατάσσεται με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης και την ίδια σχέση εργασίας και υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για μια πενταετία. Για το μετατασσόμενο προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 2 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).}

 

στ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Περιφέρεια νοείται στο εξής Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπου αναφέρεται Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων νοείται στο εξής Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας νοείται στο εξής Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

ζ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 3199/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Σχέδιο Διαχείρισης καταρτίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη του τέως Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων και νυν Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του άρθρου 6 και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

 

2.1. Ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι δυνατόν το Σχέδιο Διαχείρισης να καταρτίζεται, να αναθεωρείται ή να ενημερώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή το Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον προηγουμένως τηρηθεί η διαδικασία δημοσιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2.2. Κατά την κατάρτιση, τελική επεξεργασία, αναθεώρηση ή ενημέρωση του Σχεδίου Διαχείρισης η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία που εκπροσωπούνται στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

 

2.2. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού και των φορέων εκπροσώπησης του, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κατά τη διαδικασία εκπόνησης, αναθεώρησης ή ενημέρωσης του Σχεδίου Διαχείρισης. Για το σκοπό αυτόν προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου Διαχείρισης θέτοντας στη διάθεση του εν λόγω κοινού και των φορέων όλα τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει. Ειδικότερα:

 

α) Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάρτηση του προσχεδίου Διαχείρισης απευθύνοντας πρόσκληση προς το ενδιαφερόμενο κοινό και τους φορείς εκπροσώπησης του για να λάβουν γνώση του περιεχομένου του προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις τους. Η δημοσιοποίηση του προσχεδίου Διαχείρισης μπορεί να γίνεται και σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χρησιμοποιώντας κάθε άλλο επιπλέον πρόσφορο μέσο.

 

β) Για τη διατύπωση και υποβολή παρατηρήσεων και απόψεων παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον 6 μηνών από τη δημοσιοποίηση του. Οι παρατηρήσεις του κοινού και των φορέων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης.}

 

2. Τροποποίηση του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007)

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) προστίθεται νέα παράγραφος 3, οπότε οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7. Η νέα παράγραφος 3 έχει ως εξής:

 

{3. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαμορφώνει, εποπτεύει, αξιολογεί και συντονίζει την πολιτική, τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παράγραφος 1 εδάφιο ε' και παράγραφος 4) του νόμου 3199/2003. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και, εφόσον απαιτείται, του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της ειδικής γραμματείας υδάτων, είναι δυνατόν να θεσπίζονται κανόνες και μέτρα που θα εξειδικεύουν την τιμολογιακή πολιτική των υδάτων.}

 

3. Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980)

 

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), με την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980), ενοποιούνται σε μία παράγραφο που αριθμείται ως παράγραφος 1 και έχει ως εξής:

 

{1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με την επισυναπτόμενη πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β) Μετά το τέλος των παραγράφων 1 και 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), όπως ενοποιούνται και αντικαθίστανται με την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, προστίθενται νέοι παράγραφοι 2, 3 και 4 που έχουν ως εξής:

 

{2. Από την 01-07-2015 τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έχει αποκλίσεις από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να δημοσιεύονται μαζί με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία.

 

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Εταιρείας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

Άρθρο έκτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.