Νόμος 4144/13 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Μεταβατικές - Ερμηνευτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 13, η οποία έχει ως εξής:

 

{13. α) Μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που συνιστώνται με την παράγραφο 1 και όχι μετά της 30-06-2013, οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και να πραγματοποιούνται δαπάνες και μετά τις 31-01-2013 κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

β) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 369/1976, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των 12 νέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και πάντως όχι μετά τις 30-06-2013.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής :

 

{10. α) Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων ή Ξηράς που συνίσταται με τη παράγραφο 1, τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 και όχι μετά τις 30-06-2013 εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς, που εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να πραγματοποιούνται δαπάνες και μετά τις 31-01-2013.

 

β) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 369/1976, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών και όχι μετά τις 30-06-2013.

 

γ) Μέχρι τη συγκρότηση και ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συνιστάται με την παράγραφο 1 και όχι μετά τις 30-06-2013, οι υπάρχουσες των 11-11-2012 Διοικούσες Επιτροπές των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων ή Ξηράς, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους για τα θέματα που αφορούν το αντίστοιχο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία τους, αυτή παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση και του ορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς που προβλέπονταν στο άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 369/1989 (ΦΕΚ 164/Α/1989), καθώς και οι Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένων που προβλέπονταν στο άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 369/1989, οι οποίες καταργήθηκαν με τα παραπάνω εδάφια, ασκούν μόνο και αποκλειστικά αρμοδιότητες εκκαθάρισης, για θέματα, που προβλέπονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 369/1989, και αυτό μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης των λογαριασμών τους και όχι πέραν του διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου Ι.Α.7.2 του νόμου 4093/2012 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{γ) φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με τους αναφερόμενους στην παράγραφο 4 του παρόντος για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.}

 

5. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2)α του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), και μετά τις λέξεις συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών προστίθενται οι εξής λέξεις: και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, από τότε που ίσχυε η διάταξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.