Νόμος 4302/14 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και επόμενα του προεδρικού διατάγματος 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β', ή τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα νόμο. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 του προεδρικού διατάγματος 79/2004 (ΦΕΚ 62/Α/2004) που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β' ή τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), χορηγείται άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ι)γ' του άρθρου 1 του παρόντος. Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8 όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή. Μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται πάραυτα στην υποβολή της γνωστοποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 50 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

3. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 ή τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Τύπου Β', οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που οι εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί σε αναρμόδια Αρχή, αυτές διαβιβάζονται εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και των οποίων η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του νόμου 3982/2011.

 

5. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η οίκοθεν 3137/191/Φ.15/2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει (ΦΕΚ 1048/Β/2012).

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του νόμου 4262/2014 εφαρμόζεται για όσες περιπτώσεις ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4262/2014 αναφορικά με τη μετάβασή τους στο καθεστώς του τελευταίου αυτού νόμου.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 75 του νόμου 3982/2011, ως ισχύει, εφαρμόζεται και για τις δραστηριότητες που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.