Νόμος 4512/18 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Φορέα που υπηρετούσε στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 μεταφέρεται, με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία κατά τη δημοσίευσή του, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του κλάδου, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των αντίστοιχων θέσεων. Για τη μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001. Για την ένταξη του προσωπικού του πρώτου εδαφίου εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, με την οποία γίνεται και η κατάταξή του σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4369/2016. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού όπως έχει αναγνωριστεί από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία.

 

2. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τυχόν δεν εντάσσεται στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17, κατατάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συνιστώνται με την ίδια απόφαση και καταργούνται με την αποχώρηση όσων τις κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου.

 

3. α) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία μεταφέρονται στις θέσεις της υποπερίπτωσης ι)ι' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 θέσεις, κατόπιν συνεκτίμησης των ετών προϋπηρεσίας στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία και τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαδέχθηκε, του αριθμού παραστάσεων ως πληρεξούσιοι της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία και των νομικών προσώπων τα οποία διαδέχθηκε και συνέντευξης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

 

α)α) 40% για τα έτη προϋπηρεσίας,

 

β)β) 40% για τον αριθμό παραστάσεων,

 

γ)γ) 20% για τη συνέντευξη. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:

 

α)α)α) για κάθε έτος προϋπηρεσίας 25 μόρια, με ανώτατο όριο τα 500 μόρια,

β)β)β) για 1-15 παραστάσεις 100 μόρια, για 16-30 παραστάσεις 200 μόρια, για 31-45 παραστάσεις 300 μόρια, για 46-60 παραστάσεις 400 μόρια, για 61 παραστάσεις και άνω 500 μόρια,

γ)γ)γ) για τη συνέντευξη κατ' ανώτατο όριο 500 μόρια.

 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Για τη μεταφορά εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

β) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία οι οποίοι δεν μεταφέρονται στις θέσεις της υποπερίπτωσης ii' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 θέσεις μεταφέρονται αυτοδίκαια στις συνιστώμενες με την υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α', της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου θέσεις, εκτός εάν εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου δηλώσουν, με αίτηση τους προς το Φορέα, ότι δεν επιθυμούν τη μεταφορά, οπότε καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013). Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης του πρώτου εδαφίου του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από 12-06-2018 έως 31-12-2018, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, υπό την προϋπόθεση της καταβολής εντός της ίδιας προθεσμίας του ποσού της ήδη καταβληθείσας αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, του οποίου οι συμβάσεις παρατάθηκαν με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 4159/2013 (ΦΕΚ 127/Α/2013), εντάσσεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την ένταξη εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου, συνεχίζουν την απασχόλησή τους στο Φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβασή τους και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση.

 

6. Προσωπικό αποσπασμένο στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρεται στο Φορέα για το υπόλοιπο της διάρκειας της απόσπασής του.

 

7. Για τις έκτακτες ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Φορέα, ο τελευταίος να υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης είτε εντός του φορέα είτε δια ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς φορείς, από πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί εγκρίνονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Για την ένταξη του Φορέα στα προγράμματα του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση και για την εξόφληση των δαπανών, δεν απαιτείται η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 35Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), εφόσον η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των δαπανών κατάρτισης.

 

Στα προγράμματα κατάρτισης του πρώτου εδαφίου μπορεί να συμμετέχει και το προσωπικό που απασχολείται στον Φορέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Φορέα, εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν υπερβαίνει κάθε φορά ποσοστό 20% των συνολικών συμμετεχόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.