Νόμος 4603/19 - Άρθρο 68

Άρθρο 68


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), προστίθεται περίπτωση ε' ως ακολούθως:

 

{ε. Διεύθυνση Προμηθειών

 

Η Διεύθυνση Προμηθειών είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών, την αποτελεσματική παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των παγίων και αναλωσίμων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και τη στέγαση των υπηρεσιών του, την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τη διαρκή συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους.}

 

β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.}

 

γ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Προέδρου. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Προέδρου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.}

 

2. Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών υγείας που προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τους συμβεβλημένους παρόχους του Οργανισμού, που πραγματοποιούνται ή πραγματοποιήθηκαν, κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα από 01-11-2018 και μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης των προβλεπόμενων αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, εγκρίνονται, θεωρούνται νόμιμες, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται, εφόσον υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΜΠ5/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/2012) ή, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/2018). Η εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών πραγματοποιείται, σύμφωνα με την οίκοθεν Β2Β/38642/2016 (ΦΕΚ 1536/Β/2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που δημοσιεύεται σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, βεβαιώνεται η καθολική προσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων του Οργανισμού ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών υγείας και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό θέμα. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου του παρόντος για κάθε κατηγορία παροχών υγείας, που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση και οι εν λόγω κατηγορίες παροχών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται αποκλειστικώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (ΦΕΚ 4898/Β/2018).

 

Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018). Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ή την υπ' αριθμόν ΕΜΠ/5/2012 (ΦΕΚ 3054/Β/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Οι γενόμενες πληρωμές των ανωτέρω δαπανών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι νόμιμες.

 

Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με την ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/2018) ή την ΕΜΠ/5/2012 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Οι γενόμενες πληρωμές των ανωτέρω δαπανών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι νόμιμες. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με την ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/2018) ή την ΕΜΠ/5/2012 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του νόμου 4606/2019 (ΦΕΚ 57/Α/2019), την παράγραφο 3 του άρθρου έβδομου της από 27-06-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 106/Α/2019), με το άρθρο 83 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019), με το άρθρο 2 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019), με το άρθρο 24 του νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020).

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι δαπάνες για την αμοιβή του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισμό, την αμοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της απογευματινής λειτουργίας, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, θα καλυφθούν από μέρος των εσόδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 34 και του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).}

 

4. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παρέχει προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα σε ανήλικο πληθυσμό, πλέον της οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρεται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες μονάδες.

 

Δικαιούχοι της παροχής οδοντιατρικής φροντίδας της παρούσας, ορίζονται όσοι διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ηλικίας 6 έως 12 ετών, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα.

 

Η προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις: α) οδοντιατρικός έλεγχος και οδηγίες στοματικής υγιεινής, β) αποτρύγωση και φθορίωση, γ) με βάση τις ανάγκες, προληπτικές εμφράξεις (sealants), εξαγωγές νεογιλών και εμφράξεις σε δόντια με τερηδόνα. Οι ανωτέρω πράξεις διενεργούνται από οδοντιάτρους, εγγεγραμμένους σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Χώρας, μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οδοντιατρικής σε οδοντιατρείο με νόμιμη άδεια λειτουργίας, που υπάγεται στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 86.23 που αφορά σε δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι γενικοί όροι, η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της παροχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Για την αποτελεσματική λειτουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορεί να υπογραφεί ανάμεσα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, συμφωνία πλαίσιο, στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των μερών, οι οικονομικοί όροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναλαμβάνει τη σύνταξη της ανωτέρω συμφωνίας πλαίσιο, καθώς επίσης τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας, έως και την καταβολή της αποζημίωσης στους εκτελούντες τις πράξεις της παρούσας παραγράφου.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, τις ιδιωτικές κλινικές και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και τους προμηθευτές παροχών σε είδος, που έχουν σύμβαση με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή ή των αρμοδίων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή έγγραφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από 4 έως 12 μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης, για τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα ή και οποιονδήποτε άλλον φορέα έχει συνάψει σύμβαση, ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους φορείς αυτούς ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του οικείου ασφαλιστικού φορέα, του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων, των ιδιωτικών κλινικών και των λοιπών παρόχων και προμηθευτών ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις των κανονισμών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων, στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία στους φορείς αυτούς.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διενεργείται στα φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, και λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων ασφαλιστικών οργανισμών με τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κανονισμών παροχής υγειονομικής περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης.}

 

β) Το ενδέκατο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) ή μέσω των λογαριασμών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρμακεία, τα διαγνωστικά κέντρα, οι ιδιωτικές κλινικές και οι λοιποί συμβεβλημένοι πάροχοι και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 3, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα ως άνω εφαρμόζονται και για τους ελέγχους σε λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

 

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, φέρουν τον τίτλο του Επιθεωρητή.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται και για τους λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

8. Επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση για την κάλυψη δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων - Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους στα δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με το ελεγκτικό τους έργο, με χρονικό ορίζοντα 2 μηνών. Στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη η πραγματοποίηση δαπανών μετακίνησης των υπαλλήλων - Επιθεωρητών, δεν αναγράφεται το όνομα του επιθεωρητή, ο τόπος και η ημερομηνία μετακίνησης.

 

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου ένατου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι μετακλητός, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, δύναται να προέρχεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, να είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχος και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για θητεία 5 ετών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.