Νόμος 2508/97 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 - 4 του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Οι ζώνες ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ) και αστικού αναδασμού (ΖΑΑ) περιλαμβάνονται πάντοτε μέσα στην περιοχή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων και καθορίζονται με τη διοικητική πράξη έγκρισης των σχεδίων αυτών. Σε περίπτωση μη καθορισμού με την πράξη αυτή ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού, ο καθορισμός αυτός μπορεί να γίνει με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά γνώμη των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.

 

2. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό περιοχής ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε με πρόταση των οικείων δήμων ή κοινοτήτων ή των ανάδοχων φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 947/1979, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με το β' εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

3. Η διαδικασία αυτή καθορισμού της περιοχής ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού μπορεί να αρχίσει μαζί με την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ζώνης ενεργού πολεοδομίας ή της ζώνης αστικού αναδασμού συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

4. Η ανάπτυξη, ανάπλαση ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία ή αστικό αναδασμό γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23-34 και 35-50 αντίστοιχα του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών. Όπου στις διατάξεις αυτές μνημονεύεται προεδρικό διάταγμα για το χαρακτηρισμό περιοχής ως οικιστικής, νοείται, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, η διοικητική πράξη που χαρακτηρίζει την περιοχή ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Στις ζώνες ενεργού πολεοδομίας και ζώνες αστικού αναδασμού εφαρμόζονται επίσης και οι διατάξεις των άρθρων 55 και 59 του νόμου 947/1979.}

 

2.α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Οι διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 35 - 50 του νόμου 947/1979 μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων ή κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται σε αυτές.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1512/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθορίζεται με τη σύμβαση ανάθεσης των έργων της ζώνης ενεργού πολεοδομίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της έκτασης. Το ως άνω ποσοστό εξασφαλίζει ο ανάδοχος φορέας και καλύπτει την κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου υποχρέωσή του εισφοράς σε γη. Η εισφορά σε γη για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ζώνες αστικού αναδασμού ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8. }

 

4. Για το ύψος της εισφοράς σε χρήμα των ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στις ζώνες ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού εφαρμόζεται το άρθρο 21 του νόμου αυτού. Είναι δυνατός ο συμψηφισμός των υποχρεώσεων σε χρήμα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου φορέα εκτέλεσης των έργων υποδομής κατά τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου της ζώνης ενεργού πολεοδομίας ή αστικού αναδασμού.

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του νόμου 947/1979 εξακολουθούν να ισχύουν, όπως επανήλθαν σε ισχύ μετά την κατάργηση των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 10 του νόμου 1892/1990. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ως άνω νόμου 947/1979, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου 1337/1983 και όπως επανήλθε σε ισχύ μετά την κατάργηση της τελευταίας αυτής παραγράφου με την ως άνω παράγραφος 6 του άρθρου 98 του ως άνω νόμου 1892/1990, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η διαχείριση του προγράμματος που προβλέπει το άρθρο 23 του παρόντος νόμου μπορεί να αναλαμβάνεται από το δήμο ή την κοινότητα ή δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις ή τη Δημόσια Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης μαζί ή χωριστά ή να ανατίθεται σε εταιρία μικτής οικονομίας ή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης του άρθρου 25 ή 24 αντίστοιχα. }

 

6. Έργα υποδομής πού κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκτελεσθεί από επιχειρήσεις μικτής οικονομίας σε καθορισμένες ζώνες ενεργού πολεοδομίας, για τις οποίες έχει ήδη εγκριθεί η σχετική πολεοδομική μελέτη, οι οποίες ανήκουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις μικτής οικονομίας που εκτέλεσαν τα έργα ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι μέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, θεωρείται ότι εκτελέσθηκαν νόμιμα, ακόμα και αν της εκτελέσεώς τους δεν είχε προηγηθεί η σύναψη συμβάσεως αναθέσεως του έργου αναμόρφωσης ή ανάπτυξης της ζώνης ενεργού πολεοδομίας μεταξύ της επιχειρήσεως και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979), 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Οι οικοδομικές άδειες στις περιοχές αυτές εκδίδονται με βάση την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και τις κτιριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την οικεία επιχείρηση μικτής οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.