Προεδρικό διάταγμα 13/18

ΠΔ 13/2018: Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13/2018: Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (ΦΕΚ 26/Α/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 42/Α/2018), 20-02-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), το άρθρο 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), το άρθρο 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), το άρθρο 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014) και το άρθρο πέμπτο του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2800.1/6682/2018/25-01-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως συμπληρώθηκε με τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2800.1/12501/2018/15-02-2018 και 2800.0/12518/2018/15-02-2018 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 1.016.600,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 του ειδικού φορέα 41-120 ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 41140 Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Προϋπολογισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Όσον αφορά στην προκαλούμενη δαπάνη από τα επιδόματα θέσεων ευθύνης ύψους 19.320 €, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 41-120 ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

5. Την υπ' αριθμόν 27/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

 

Μέρος Πρώτο: Οργανωτική δομή του Υπουργείου

 

Τμήμα Α: Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 4: Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 5Α: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 6: Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών

Άρθρο 7: Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 8: Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών

 

Τμήμα Β: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 9: Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 10: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Γενική Διάρθρωση - Αποστολή - Αρμοδιότητες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 11: Αποστολή - Αρμοδιότητες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 12: Διάρθρωση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 13: Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού

 

Κεφάλαιο Γ: Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης

 

Άρθρο 14: Διεύθυνση Επιχειρήσεων

Άρθρο 15: Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων

Άρθρο 16: Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Άρθρο 17: Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας

Άρθρο 18: Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων

Άρθρο 19: Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου

 

Κεφάλαιο Δ: Κλάδος Ναυτιλίας

 

Άρθρο 20: Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Άρθρο 21: Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

Άρθρο 22: Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών

Άρθρο 23: Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας

Άρθρο 24: Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών

Άρθρο 25: Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 

Κεφάλαιο Ε: Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

 

Άρθρο 26: Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών

Άρθρο 27: Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων

Άρθρο 28: Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

Άρθρο 29: Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 30: Ειδικές αρμοδιότητες του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 31: Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 32: Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 33: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

 

Κεφάλαιο Ζ: Κεντρικές Υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτός Κλάδων

 

Άρθρο 34: Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 35: Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης

Άρθρο 36: Υπηρεσία Υγειονομικού

Άρθρο 37: Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 38: Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 39: Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 40: Επισκευαστικές Βάσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 41: Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 42: Υπηρεσία Μουσικής

 

Κεφάλαιο Η: Περιφερειακά Όργανα και Υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 43: Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 43Α: Επιθεωρητές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 44: Προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης

Άρθρο 45: Προϊστάμενοι Τομέων Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 46: Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού

Άρθρο 47: Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων

Άρθρο 48: Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

 

Κεφάλαιο Θ: Κεντρικά Όργανα Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 49: Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 50: Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 51: Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 52: Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 53: Διευθυντές Κλάδων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 54: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Άρθρο 55: Τμηματάρχες Διευθύνσεων και Υπηρεσιών

Άρθρο 56: Γραμματείες Οργάνων Διοίκησης

 

Κεφάλαιο Ι: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Άρθρο 57: Σκοπός

Άρθρο 58: Διάρθρωση

Άρθρο 59: Αρμοδιότητες

 

Τμήμα Γ

 

Κεφάλαιο Α: Γενική Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 

Άρθρο 60: Αποστολή-Αρμοδιότητες

Άρθρο 61: Διάρθρωση

Άρθρο 62: Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής

Άρθρο 63: Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

Άρθρο 64: Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού

Άρθρο 65: Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο 66: Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 67: Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών

 

Τμήμα Δ

 

Κεφάλαιο Α: Γενική Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 68: Αποστολή - Αρμοδιότητες

Άρθρο 69: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 70: Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 71: Γενική Διεύθυνση

Άρθρο 72: Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 73: Διεύθυνση Μελετών / Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

Άρθρο 74: Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Άρθρο 75: Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Άρθρο 76: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 77: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Τμήμα Α: Προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 78: Κατανομή προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Τμήμα Β: Πολιτικό Προσωπικό

 

Άρθρο 79: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 80: Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

Άρθρο 81: Διάκριση Κλάδων κατά κατηγορίες και κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού

Άρθρο 82: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Άρθρο 83: Προσόντα διορισμού / πρόσληψης

Άρθρο 84: Κατάταξη προσωπικού σε οργανικές θέσεις

 

Τμήμα Γ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 85: Θέσεις ευθύνης Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Τμήμα Δ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων εκτός των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Καθήκοντα και Προσόντα

 

Άρθρο 86: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 87: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υπηρεσιών ή Αυτοτελών Τμημάτων

Άρθρο 88: Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών

Άρθρο 89: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 90: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 91: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

 

Μέρος Τρίτο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 92: Μεταβατικές διατάξεις Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

Άρθρο 93: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 94: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-02-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.