Προεδρικό διάταγμα 14/12 - Άρθρο 07

ΠΔ 14-12-2007: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Περάματος για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση κοινωφελών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-12-2007: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Περάματος για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση κοινωφελών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/2008), 24-01-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 60 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2)β του νόμου 1734/1987 Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις (ΦΕΚ 189/Α/1987), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 2116/1993 (ΦΕΚ 18/Α/1993).

 

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν ΗΠ/15393/2332/2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002).

 

6. Την υπ' αριθμόν 50662/1586/1993 απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Περάματος Δήμου Περάματος (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 498/Δ/1993).

 

7. Την υπ' αριθμόν 2687/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Άρση αναδάσωσης έκτασης που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα εμβαδού 4,00 στρεμμάτων στη θέση Δυτικό Άκρο Δήμου Περάματος της νομαρχίας Πειραιά (ΦΕΚ 706/Δ/2004).

 

8. Την υπ' αριθμόν 3405/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Άρση αναδάσωσης έκτασης που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα εμβαδού 8,400 στρεμμάτων στη θέση Δυτικό Άκρο Δήμου Περάματος της νομαρχίας Πειραιά (ΦΕΚ 1121/Δ/2004).

 

9. Την υπ' αριθμόν 4066/2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Άρση αναδάσωσης έκτασης που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα εμβαδού 4,681 στρεμμάτων στη θέση Δυτικό Άκρο Δήμου Περάματος της νομαρχίας Πειραιά (ΦΕΚ 99/Δ/2005).

 

10. Την υπ' αριθμόν 12860/1689/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την Έγκριση κατασκευής Μουσείου Ναυπηγικής.

 

11. Την υπ' αριθμόν 3638/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 8,400 στρεμμάτων στο Δήμο Περάματος για δημιουργία και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων - κολυμβητηρίου στη θέση Δυτικό Άκρο.

 

12. Την υπ' αριθμόν 21645/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την Έγκριση κατασκευής Ανοικτού Θεάτρου.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 74/2003 και 126/2005 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Περάματος.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 109/2003 και 122/2005 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 179/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-12-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.