Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Ρύθμιση εμπραγμάτων σχέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 49 του νόμου 947/1979, προεδρικό διάταγμα 66/1995)

 

1. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων όπως αυτά διαμορφώνονται με το προβλεπόμενο πολεοδομικό σχέδιο του άρθρου 72 παράγραφος 3, στους καθοριζόμενους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται με πράξη της επιτροπής του άρθρου 73 που επικυρώνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Με βάση την πράξη αυτή που επικυρώθηκε, ο νομάρχης εκδίδει για κάθε ιδιοκτησία παραχωρητήριο. Το παραχωρητήριο παραδίδεται στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτό και συντάσσεται πάνω σ' αυτό σχετική πράξη, μόλις προσκομιστεί από το δικαιούχο πιστοποιητικό μη εκποίησης, μη διεκδίκησης και βαρών, που έχει εκδοθεί την ίδια ή την αμέσως προηγούμενη της παράδοσης ημέρα και που αναφέρεται στο ή στα ακίνητα με τα οποία συμμετέχει στον αναδασμό αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Τυχόν διεκδικήσεις ή βάρη σημειώνονται σε ιδιαίτερη θέση στο παραχωρητήριο με αναφορά των σχετικών στοιχείων. Το παραχωρητήριο που εκδίδεται και παραδίδεται με αυτό τον τρόπο αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας του νέου ή των νέων ακινήτων, σύμφωνα με τα παραπάνω και μεταγράφεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και αυτεπάγγελτα από την αρχή.

 

2. Από το χρόνο της μεταγραφής του παραχωρητηρίου, αυτός προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση του νέου ακινήτου χάνει κάθε δικαίωμα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εισέφερε στον αναδασμό και αποκτά πρωτότυπα κυριότητα στο ακίνητο που του παραχωρείται, δικαιούμενος να αποκτήσει τη νομή του. Εάν το νέο ακίνητο κατέχεται από τρίτο, αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση δικαιούται να αξιώσει την παράδοση σε αυτόν με τη διαδικασία των άρθρων 733 και 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

3. Εάν το ακίνητο που εισφέρεται διεκδικείται από τον τρίτο, μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου αντικείμενο της δίκης καθίσταται το νέο ακίνητο. Σε περίπτωση διεκδίκησης τμήματος ή ιδανικού μεριδίου του ακινήτου που εισφέρεται, αντικείμενο της δίκης μετά την παραπάνω μεταγραφή καθίσταται η αξία αυτού με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 1097 έως 1099 του Αστικού Κώδικα. Αυτός που διεκδικεί όμως δικαιούται στην πρώτη μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου διαδικαστική πράξη ή αλλιώς με εξώδικη δήλωσή του που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ένα εξάμηνο από τη μεταγραφή να δηλώσει ότι εμμένει στη διεκδίκηση τμήματος ή ιδανικού μεριδίου αυτούσιου, εκτός αν η άσκηση της ευχέρειας αυτής θα οδηγούσε στη δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων, ή αν είναι ασυμβίβαστη προς την πολεοδομική μελέτη ή αν γίνεται καταχρηστικά. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση διεκδίκησης ενός ακινήτου από περισσότερα ακίνητα που εισφέρθηκαν για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο.

 

4. Πραγματικές δουλείες που υπάρχουν μεταξύ ακινήτων από τα οποία το ένα τουλάχιστον περιλαμβάνεται στον αναδασμό αποσβένονται.

 

5. Προσωπικές δουλείες στο εισφερόμενο ακίνητο, μνημονεύονται στο παραχωρητήριο, Αντικείμενο δε αυτών μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου καθίσταται το νέο ακίνητο. Εάν η δουλεία εκτεινόταν σε τμήμα του εισφερομένου ακινήτου ή σε ιδανικό μερίδιο αυτού ή σε ένα από περισσότερα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, περιορίζεται σε ανάλογο ιδανικό μερίδιο αυτού.

 

6. Υποθήκη ή προσημείωση στο εισφερόμενο ακίνητο αναφέρεται στο παραχωρητήριο και από τη μεταγραφή του αντικείμενο της υποθήκης ή της προσημείωσης καθίσταται το νέο ακίνητο. Για τη μεταβολή αυτή γίνεται σημείωση στα βιβλία υποθηκών σύμφωνα με το άρθρο 1313 του Αστικού Κώδικα. Υποθήκη που έχει εγγραφεί σε ένα από τα περισσότερα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, εκτείνεται σε ολόκληρο αυτό. Υποθήκη που έχει εγγραφεί στο εισφερόμενο ακίνητο για το οποίο παραχωρήθηκαν περισσότερα νέα ακίνητα, εκτείνεται σε όλα αυτά με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 1270 του Αστικού Κώδικα ακόμα και αν η υποθήκη είχε παραχωρηθεί με ιδιωτική βούληση. Σε περίπτωση που έχουν εγγραφεί περισσότερες από μία υποθήκες σε διάφορα εισφερόμενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, κάθε μία από τις υποθήκες αυτές περιορίζεται σε ιδανικό μερίδιο του νέου ακινήτου ανάλογα με την αξία του ακινήτου που βαρύνεται.

 

7. Συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση στο εισφερόμενο ακίνητο αναφέρεται στο παραχωρητήριο και από τη μεταγραφή αυτού αντικείμενό της γίνεται το νέο ακίνητο που παραχωρήθηκε. Οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα. Για την επίσπευση του πλειστηριασμού εκδίδεται πάντοτε νέο πρόγραμμα και οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την παραπάνω μεταγραφή.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο των παραχωρητηρίων, η διαδικασία έκδοσης, παράδοσης και μεταγραφής αυτών, τα σχετικά με τη σημείωση των υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που υπάρχουν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

9. Το κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παραχωρητήριο περιέχει τα εξής στοιχεία:

 

α) Το ονοματεπώνυμο των κυρίων ή συγκυρίων στο όνομα των οποίων εκδίδεται το παραχωρητήριο.

 

β) Συνοπτική μνεία του εισφερομένου ακινήτου.

 

γ) Περιγραφή του παραχωρουμένου ακινήτου κατά θέση, όρια, διαστάσεις και συνολική επιφάνεια καθώς και με αναφορά κάθε ειδικότερου στοιχείου που εξειδικεύει την ταυτότητα αυτού (ιδίως παραπομπή σε κτηματολογικά διαγράμματα).

 

δ) Σημείωση τυχόν υφισταμένων βαρών ή διεκδικήσεων και συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης επί του εισφερομένου ακινήτου όπως αναφέρονται στα προσκομιζόμενα κατά την παράδοση του παραχωρητηρίου σχετικά πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου, που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο.

 

ε) Μνεία τυχόν υφιστάμενων προσωπικών δουλειών, όπως προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας του εισφερόμενου ακινήτου που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο.

 

Μετά την έκδοση του παραχωρητηρίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν προσκομίζοντας πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου για τη μη εκποίηση, τη μη διεκδίκηση και για τυχόν υφιστάμενα βάρη που αναφέρονται στα ακίνητα που εισφέρονται στον αναδασμό. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί την ίδια ή την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την παράδοση του παραχωρητηρίου.

 

Εάν από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προκύπτει η ύπαρξη διεκδίκησης, προσωπικών δουλειών ή βαρών στο ακίνητο που εισφέρθηκε αυτά σημειώνονται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο παραχωρητήριο πριν από την παράδοσή του στο δικαιούχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

 

Το εκδιδόμενο παραχωρητήριο λαμβάνει αύξοντα αριθμό από Βιβλίο Παραχωρητηρίων Ζώνης Αστικού Αναδασμού της περιοχής που τηρείται στην οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Πολεοδομίας. Το παραχωρητήριο παραδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας στον αναγραφόμενο δικαιούχο ή σε αντιπρόσωπό του ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό και συντάσσεται σχετική πράξη παράδοσης σε αυτό. Αντίγραφο του παραχωρητηρίου παραμένει στο αρχείο της παραπάνω υπηρεσίας. Το παραχωρητήριο αποτελεί τίτλο πρωτότυπης κτήσης κυριότητας επί του παραχωρουμένου ακινήτου και μεταγράφεται με αίτηση των δικαιούχων και των διαδόχων αυτών ή της αρχής είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Ως αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως άνω νοείται η οικεία διεύθυνση ή το τμήμα πολεοδομίας του νομού.

 

Το παραχωρητήριο συντάσσεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.

 

Υπόδειγμα Παραχωρητηρίου

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αριθμός Παραχωρητηρίου

 

Ελληνική Δημοκρατία

Νομαρχία __________

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

(Οριστικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου)

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 35 - 50 του νόμου 947/1979.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983.

γ. Το από __________ προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Αστικού Αναδασμού __________ (ΦΕΚ).

δ. Την από __________ πράξη της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 45 του νόμου 947/1979) και συστήθηκε με την __________ απόφαση του Νομάρχη __________.

ε. Την __________ απόφασή μας για την κύρωση της προηγούμενης πράξης, αποφασίζουμε:

 

Την παραχώρηση και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στ __________ ως δικαιούχο μετά από διενεργηθέντα νομίμως αστικό αναδασμό στην προαναφερθείσα ζώνη αστικού αναδασμού του υπό τον αριθμό __________ οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου __________ εντός των ορίων της __________ πολεοδομικής ενότητας του δήμου __________ που έχει ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με το από __________ διάταγμα, εμφανιζόμενο στο __________ με συνολική επιφάνεια τετραγωνικών __________ και που συνορεύει βορείως επί __________ κ.τ.λ. Το παραχωρούμενο οικόπεδο προήλθε από τον γενόμενο στην ως άνω περιοχή αστικό αναδασμό, στον οποίον..... παραχωρησιούχος είχε συνεισφέρει ίσης αξίας ακίνητου __________ ιδιοκτησίας τ __________, ήτοι τ __________ (περιγραφή) __________ για τ __________ οποί __________ ανωτέρω προσκόμισε τα από __________ οικεία πιστοποιητικά μη εκποίησης, μη διεκδίκησης και βαρών.

 

Εκ των πιστοποιητικών αυτών προκύπτει ότι τα συνεισφερθέντα ακίνητα βαρύνονταν με τα εξής βάρη, τα οποία και μεταφέρονται, κατά το άρθρο 49 του νόμου 947/1979 στο παραχωρούμενο με το παρόν παραχωρητήριο νέο ακίνητο.

 

(Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν βάρη ουδέν θα αναγραφεί στο μέρος αυτό).

 

Πράξη Παράδοσης και Παραλαβής

 

Παρεδόθη σήμερα __________

στοιχεία δικαιούχου

 

στον __________ / ή __________

πληρεξούσιο του __________ στοιχεία __________ δυνάμει του __________ (πράξης πληρεξουσιότητας) __________

 

μετά την προσκόμιση των από __________ πιστοποιητικών του υποθηκοφυλακείου __________

 

Ο Παραλαβών

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.