Προεδρικό διάταγμα 16/3/18

ΠΔ 16-03-2018: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή πρώην Ακαδημίας της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας (νομού Φλώρινας), για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-03-2018: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή πρώην Ακαδημίας της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας (νομού Φλώρινας), για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/2018), 02-04-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 14, 15 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 11, 12, 13 και 15 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με τη παράγραφος 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως ισχύει.

 

5. Την υπ' αριθμόν 26295/2003 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472/Β/2003).

 

6. Το υπ' αριθμόν 59859/11-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ένταξη των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και λοιπής οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας του Δήμου Φλώρινας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (Νότιο Τμήμα) σε Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο έκτασης 74.271,50 m2.

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 136822/2009 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της με αριθμό οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1225/Β/2006), που αφορά στο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο του χώρου εγκαταστάσεων ευρύτερης περιοχής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Νότιο Τμήμα έκτασης 86 στρεμμάτων περίπου) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

 

8. Το υπ' αριθμόν 4441/10-09-2004 έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

9. Το υπ' αριθμόν 3479/10-09-2004 έγγραφο της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Βέροιας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 7391/19-10-2015 γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 2753/20-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 8408/19-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

13. Το υπ' αριθμόν 11616/02-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 93/2004, 120/2006, 433/2009 και 255/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 115/2η/20-04-2011 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 2/06-03-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 

17. Το υπ' αριθμόν 22862/12-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Την υπ' αριθμόν 14/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-03-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.