Προεδρικό διάταγμα 17/2/98

ΠΔ 17-02-1998: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-02-1998: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 125/Δ/1998), 27-02-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1982) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

5. Τα 5277/22-07-1993, 6109/14-09-1993, 6195/20-09-1993, 3951/05-08-1994, 3952/05-08-1994 και 3953/05-08-1994 έγγραφα του Οργανισμού Αθήνας.

 

6. Το 87151/22-12-1993 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος με το συνημμένο σ' αυτό από 21-09-1993 πρακτικού της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

7. Το 2471/30-05-1994 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Τα Α1/Φ02/23833/1340/10-06-1994, Α1/Φ02/46463/2444/10-10-1994, Α1/Φ02/51697/2732/02-11-1994 και Α1/Φ02/59209/3115/20-12-1994 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

9. Το 2319/27-06-1994 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Τις 179/1993, 49/1994 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

 

11. Τις 1/1994 και 10/1994 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου.

 

12. Την 97/1993 γνωμοδότηση της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας.

 

13. Την 91/1994 γνωμοδότηση και το 3425/19-12-1995 έγγραφο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάβυσσου.

 

14. Την 214/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας.

 

15. Τα 1459/21-04-1994, 3789/24-08-1994, 4025/07-09-1994, 4121/13-03-1994 και 798/21-02-1995 και 1107/07-03-1996 και 3140/28-06-1995 (απόφαση 109/1995) έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας.

 

16. Τα 2969/18-08-1994, 3239/09-09-1994, 3653/11-10-1994 και 4276/25-11-1994 έγγραφα της Κοινότητας Καλυβίων Θορικού και το 757/21-02-1995 έγγραφο του Δήμου Καλυβίων - Θορικού.

 

17. Τα 683/26-08-1994 και 156/29-02-1996 έγγραφα της κοινότητας Κουβαρά.

 

18. Τα 463/30-05-1995 και 483/05-06-1995 έγγραφα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.

 

19. Το 1445/02-11-1993 έγγραφο της Κοινότητας Σαρωνίδος.

 

20. Τα 3362/29-05-1995 και 4312/29-06-1995 έγγραφα του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

21. Το γεγονός ότι για το Δήμο Καλυβίων Θορικού και την Κοινότητα Κουβαρά, πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 31 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 146/Α/1989).

 

22. Το 20011/3564/12-12-1995 έγγραφο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

 

23. Την 1/09-03-1995 (συνεδρία 48) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

25. Την 265/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Αθήνα, 17-02-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.