Προεδρικό διάταγμα 18/18

ΠΔ 18/2018: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18/2018: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (ΦΕΚ 31/Α/2018), 23-02-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρων 27 του νόμου 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/2014), 46 του νόμου 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α/2014), 26 του νόμου 4272/2014 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 09-10-2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών- μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 145/Α/2014), του άρθρου 30 του νόμου 4305/2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 237/Α/2014), του άρθρου 7 του νόμου 4275/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149/Α/2014), του άρθρου 34 παράγραφος 12 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. και του άρθρου πέμπτου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017) Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις, του άρθρου 49 του νόμου 4508/2017 Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 200/Α/2017) και ισχύει,

 

β) του άρθρου 35 παράγραφος 4, του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/2013), της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 270/Α/2014) και του άρθρου 37 παράγραφος 1 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις,

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. την υπ' αριθμόν Υ29/2015 (ΦΕΚ 2168/Β/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη,

 

3. την από 11-11-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης,

 

4. το γεγονός ότι σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν Φ1/Α/595/82743/Β1/17-05-2017, Φ1/Α/178/25212/Β1/13-02-2018, Φ1/Α/200/28287/Β1/15-02-2018 και Φ1/Α/225/29368/Β1/21-02-2018 Εισηγήσεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 1.492.440,00 ευρώ περίπου ετησίως για την καταβολή επιδομάτων θέσεων ευθύνης, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της ομάδας 200 του Ε.Φ. 19-110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το τρέχον και τα επόμενα έτη και στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ενώ η δαπάνη 24.737.041,00 ευρώ περίπου, η οποία θα προκληθεί κατά το έτος 2018 λόγω της σύστασης νέων οργανικών θέσεων, προβλέπεται να καλυφθεί κατά τα έτη που θα πληρωθούν οι θέσεις αυτές, στο πλαίσιο πρόσθετων πιστώσεων που θα διατίθενται από το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) εντός των δεσμευτικών ορίων που καθορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής,

 

5. την υπ' αριθμόν Δ28/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Α

 

Ι. Αποστολή και Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου

 

ΙΙ. Γραφεία του Υπουργείου

 

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών

Άρθρο 4: Γραφεία Γενικών / Διοικητικού / Τομεακών Γραμματέων

 

ΙΙΙ. Αυτοτελείς μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό

 

Άρθρο 5: Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 6: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 7: Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 8: Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων

 

IV. Γενική Γραμματεία του Υπουργείου

 

Α. Γενικές διευθύνσεις

 

Άρθρο 9: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 10: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

Άρθρο 11: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 12: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 13: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων

Άρθρο 14: Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 15: Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων

Άρθρο 15Β: Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Άρθρο 15Γ: Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Άρθρο 16: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 17: Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Άρθρο 18: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 19: Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

Άρθρο 20: Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 21: Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων

Άρθρο 22: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 23: Αυτοτελή Τμήματα Πληρωμών και Αρχείου

Άρθρο 24: Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 25: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου

Άρθρο 26: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 27: Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης

Άρθρο 28: Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Άρθρο 29: Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού

Άρθρο 30: Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 31: Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 32: Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 33: Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 34: Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 35: Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Άρθρο 36: Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Άρθρο 37: Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 38: Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Διεύθυνση Διορισμών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 40: Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 41: Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 42: Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 43: Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 44: Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Άρθρο 45: Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 46: Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 47: Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων

Άρθρο 48: Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Άρθρο 49: Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 50: Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Άρθρο 51: Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 52: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Β. Αυτοτελείς μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό / Διοικητικό Γραμματέα

 

Άρθρο 53: Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 54: Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων

Άρθρο 55: Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 56: Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων

 

V. Γενική γραμματεία θρησκευμάτων

 

Άρθρο 57: Αποστολή και διάρθρωση

Άρθρο 58: Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης

Άρθρο 59: Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων

 

VI. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Άρθρο 60: Αποστολή και διάρθρωση

Άρθρο 61: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 62: Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 63: Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Άρθρο 64: Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Άρθρο 65: Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

 

VII. Γενικές Γραμματείες Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

 

Άρθρο 66: Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 67: Διευθύνσεις και αυτοτελή τμήματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Άρθρο 68: Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 69: Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

 

Μέρος Β: Προσωπικό Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου

 

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 72: Κατανομή Οργανικών και Προσωποπαγών Θέσεων του Προσωπικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Άρθρο 73: Κατανομή θέσεων του λοιπού προσωπικού

Άρθρο 74: Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

Άρθρο 75

Άρθρο 76: Προσωπικό Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Μέρος Γ: Προσωπικό Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Άρθρο 77

Άρθρο 80: Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Μέρος Δ

 

Άρθρο 81: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 82: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 83: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 84: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Μέρος Ε: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 85

Άρθρο 86: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 87: Έναρξη Ισχύος

 

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-02-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.