Προεδρικό διάταγμα 20/9/95b

ΠΔ 20-09-1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας των Αικατερίνη Πετρίτη, Ελένη Πετρίτη και Αγγελική Πετρίτη Δούκα στη θέση Αμυγδάλα, Κοινότητας Πέρδικας νήσου Αίγινας (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-09-1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας των Αικατερίνη Πετρίτη, Ελένη Πετρίτη και Αγγελική Πετρίτη Δούκα στη θέση Αμυγδάλα, Κοινότητας Πέρδικας νήσου Αίγινας (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 752/Δ/1995), 02-10-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 70/Α/1991) όπως η παράγραφος 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Την 88920/6585/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και Οικιστική καταλληλότητα έκτασης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Πετρίτη, Ελένης Πετρίτη και Αγγελικής Πετρίτη στην περιοχή Αμυγδάλα της Κοινότητας νήσου Αίγινας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1330/Δ/1993).

 

6. Την 37807/1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση ιδιωτικού οικισμού δεύτερης κατοικίας, που θα δημοσιευθεί σε έκταση 115.65 στρεμμάτων με ανώτερο πληθυσμό 650 άτομα, που βρίσκεται στην περιοχή Κοινότητας Πέρδικας, θέση Αμυγδάλα νήσου Αίγινας του Νομού Αττικής, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά.

 

7. Το 55452/2359/02-13-1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την Κοινότητα Πέρδικας για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και ότι η προθεσμία του άρθρου 31 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 146/Α/1989), πέρασε άπρακτη.

 

8. Την 51/1995 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 536/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-09-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.