Προεδρικό διάταγμα 222/03

ΠΔ 222/2003: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 222/2003: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, (ΦΕΚ 188/Α/2003), 22-07-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 973/1979 περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και ειδικότερα των άρθρων 1, 13 και 16 ως ισχύουν σήμερα μετά την προσαρμογή του Καταστατικού της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου στις διατάξεις του νόμου 2414/1996 Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

 

3. Τον υπηρεσιακό Κανονισμό της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΦΕΚ 1302/Β/2001).

 

4. Την 1100383/1330/Α0006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β/2001).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α, του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

 

7. Την 161/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 5: Διεθνείς διαγωνισμοί

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 14-07-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.