Προεδρικό διάταγμα 22/4/02

ΠΔ 22-04-2002: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης του παραδοσιακού οικισμού Χάλκης (ή Νημπορειού) της νήσου Χάλκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-04-2002: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης του παραδοσιακού οικισμού Χάλκης (ή Νημπορειού) της νήσου Χάλκης, (ΦΕΚ 362/Δ/2002), 08-05-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος 5 εδάφια α και β του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Της ΔΔΟ/Φ.101.22/4724/2000 απόφαση Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 651/Β/2000).

 

δ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Την από 03-10-2001 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τμήμα παραδοσιακών οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου με το ΔΠΕ/12057/2001 έγγραφο, καθώς και την από 11-12-2001 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τμήμα παραδοσιακών οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου με το ΔΠΕ/15811/2001 έγγραφο.

 

3. Το υπ' αριθμόν 4/2001 (θέμα 2ο) πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου, καθώς και το υπ' αριθμόν 7/2001 (θέμα 1ο) πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

4. Το υπ' αριθμόν 67/2001 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χάλκης.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

6. Την 158/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-04-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.