Προεδρικό διάταγμα 22/6/17

ΠΔ 22-06-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Σμαρέκα του Δήμου Έδεσσας (νομού Πέλλας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Ιερού Ναού Αγίας Βάσσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-06-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Σμαρέκα του Δήμου Έδεσσας (νομού Πέλλας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Ιερού Ναού Αγίας Βάσσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/2017), 12-07-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154 όπως ισχύει, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 27 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 27 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως ισχύει.

 

6. Το υπ' αριθμόν 44411/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της εκτός σχεδίου περιοχής ΣΜΑΡΕΚΑ του Δήμου Έδεσσας νομού Πέλλας για την ανέγερση Νέου Ιερού Ναού Αγίας Βάσσης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 8185/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Αρνητική απόφαση ως προς την υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου περιβαλλοντικός προέλεγχος για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση Ι. Ναού Αγίας Βάσσης στην περιοχή Σμαρέκα του Δήμου Έδεσσας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στα πλαίσια της με αριθμό οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 Κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

8. Το υπ' αριθμόν 2459/08-07-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Έδεσσας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2149/12-07-2010 έγγραφο της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

10. Την 59/συνεδρία 9η/11-10-2011 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 123/2010 και 130/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 37/15-05-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α'.

 

13. Την από 10-06-2014 Τεχνική Έκθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 59109/06-12-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος Ιερού Ναού Αγίας Βάσσης στην εκτός σχεδίου περιοχή Σμαρέκα του Δήμου Έδεσσας (νομού Πέλλας) (ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/2016) και την 153/18-06-2014 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Τις 163/2015, 96/2016 και 95/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-06-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.