Προεδρικό διάταγμα 23/12/91b

ΠΔ 23-12-1991: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του Δήμου Λευκάδας (Νομού Λευκάδας) και ένταξη στο σχέδιο του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού του ίδιου Δήμου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-12-1991: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του Δήμου Λευκάδας (Νομού Λευκάδας) και ένταξη στο σχέδιο του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού του ίδιου Δήμου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 95/Δ/1992), 05-02-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 και 4) και 7 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 (παράγραφος 1), 6, 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 Περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 68/Α/1968).

 

6. Την 20177/3111/1978 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων Περί εξαιρέσεως της Νήσου Λευκάδος από την αρμοδιότητα του Νομάρχου ως προς την έγκριση, επέκταση, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων και κωμών (ΦΕΚ 390/Δ/1978).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 54/Α/1984).

 

8. Το 1926/17-01-1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, προς το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

9. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν γνωμοδότησε.

 

10. Την 44315/2372/23-05-1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Λευκάδας, Νομού Λευκάδας (ΦΕΚ 405/Δ/1989).

 

11. Την 66440/2911/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος του Δήμου Λευκάδας (Νομού Λευκάδας).

 

12. Τις 258/1988 και 264/1988 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

 

13. Την από 09-07-1990 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

14. Τις 301/1990 και 308/1990 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Την 420/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Μαρμαράς Χαλκιδικής, 23-12-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.