Προεδρικό διάταγμα 23/2/16

ΠΔ 23-02-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 4 και 5 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-02-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 4 και 5 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/2016), 17-03-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13Α και 33 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν 19923/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 899/Δ/2004).

 

8. Την 7859/2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής).

 

9. Τις υπ' αριθμόν 239/2007, 136/2008, 334/2008, 74/2008, 12/2012, 13/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 15978/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το υπ' αριθμόν Φ/Α.4/8/4165/351/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

12. Τα υπ' αριθμόν 19045/2010 - ορθή επανάληψη υπ' αριθμόν 40140/2010 και 10027/2007 Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την καταλληλότητα της περιοχής πολεοδόμησης Επέκτασης Κορωπίου έγγραφα της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Τα υπ' αριθμόν 1418/2006, 1772/2006 και 3367/2008 έγγραφα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

 

14. Τα υπ' αριθμόν 8413/2005, 4163/-2007 και 6149/2008 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τα υπ' αριθμόν 9220/2006 και 2155/2007 έγγραφα της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το 4436/2006 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

15. Τα υπ' αριθμόν 1284/1998 και 2173/1998 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής - Δασαρχείο Πεντέλης.

 

16. Το υπ' αριθμόν Δ3/Δ/22808/5999/2009 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

17. Το υπ' αριθμόν 20453/2009 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

18. Το υπ' αριθμόν Π649626/ΠΧ/KB/2007 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου - Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

 

19. Το υπ' αριθμόν ΤD-Εξ-344/2007 έγγραφο της Φυσικό Αέριο Αττικής.

 

20. Το υπ' αριθμόν 73474/2006 έγγραφο της Έργα ΟΣΕ ΑΕ-Έργα IV.

 

21. Την υπ' αριθμόν 281/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) και την υπ' αριθμόν 13/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Κρωπίας.

 

23. Τις υπ' αριθμόν 175/2014, 125/2015 και 153/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-02-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.