Προεδρικό διάταγμα 24/8/99c

ΠΔ 24-08-1999: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή της νησίδας Αγίου Νικολάου Παξών (νομού Κέρκυρας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-08-1999: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή της νησίδας Αγίου Νικολάου Παξών (νομού Κέρκυρας), (ΦΕΚ 673/Δ/1999), 16-09-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 (περιπτώσεις 1 και 2) του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)α του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (εδαφίου γ) του προεδρικού διατάγματος 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) Ανακατανομή αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 54/Α/1984).

 

6. Το 15473/4334/1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του εδαφίου γ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984.

 

7. Την υπ' αριθμόν 6-152/1997 του Κοινοτικού συμβουλίου Γαΐου - Παξών (Νομού Κέρκυρας).

 

8. Τα 55310/2415/1997 και 110129/1998 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

 

9. Το 5996/14-11-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας.

 

10. Την από 31-03-1997 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 101/1997 πράξη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την Δ17Α/03/99/Φ.221/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Την 106/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-08-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.