Προεδρικό διάταγμα 299/03

ΠΔ 299/2003: Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 299/2003: Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης, (ΦΕΚ 255/Α/2003), 04-11-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α, του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την 1065956/863/Α0012/15-07-2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985/Β/2003), με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 385/2003, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Σταθερή μέθοδος - Συντελεστές απόσβεσης σταθερής μεθόδου

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Γ: Φθίνουσα μέθοδος - Συντελεστές απόσβεσης φθίνουσας μεθόδου

 

Άρθρο 13

 

Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-10-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.