Προεδρικό διάταγμα 2/10/02

ΠΔ 02-10-2002: Καθορισμός ορίων, ορισμός τομέων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των παραδοσιακών οικισμών Χώρας Φολεγάνδρου και Καραβοστάση της Νήσου Φολεγάνδρου του νομού Κυκλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-10-2002: Καθορισμός ορίων, ορισμός τομέων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των παραδοσιακών οικισμών Χώρας Φολεγάνδρου και Καραβοστάση της Νήσου Φολεγάνδρου του νομού Κυκλάδων, (ΦΕΚ 920/Δ/2002), 23-10-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος 5 εδάφιο α του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Το ΔΠΕ/16373/2001 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Φολεγάνδρου και το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1)β του νόμου 2831/2000 παρήλθε άπρακτη.

 

3. Την από 14-12-2001 αιτιολογική έκθεση - εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπουργείου Αιγαίου.

 

4. Τα 8/2001 και 2/2002 Πρακτικά του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

6. Την 477/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-10-2002

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.