Προεδρικό διάταγμα 4/11/02b

ΠΔ 04-11-2002: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Ελλησπόντου (νομού Κοζάνης) για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κλείτου και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-11-2002: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Ελλησπόντου (νομού Κοζάνης) για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κλείτου και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 1155/Δ/2002), 30-12-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 (παράγραφος 2)β), 152 (παράγραφοι 6 και 10), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 161, 188, 243, 248, 249, 250, 254 και 255 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 12 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Την 121721/1368/0010/1997 κοινή υπουργική απόφαση Αναγκαστική απαλλοτρίωση οικιστικής περιοχής της προς μετεγκατάσταση κοινότητας Κλείτου Αριδαίας νομού Κοζάνης συνολική έκτασης 1.300.000 m2 περίπου (ΦΕΚ 198/Δ/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την Υ6/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

5. Την 121072/1996 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

6. Την 95744/10444/2001 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης.

 

7. Την Τεχνική έκθεση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του οικισμού Κλείτου στο νομό Κοζάνης.

 

8. Το 243/2001 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

 

9. Την 112/2000 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ελλησπόντου.

 

10. Τις 290/2001 και 294/2001 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις 292/2002 και 524/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-11-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 7 του από 22-12-2006 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.