Προεδρικό διάταγμα 4/3/20

ΠΔ 04-03-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Σεισμοπλήκτων (πολεοδομική ενότητα ΧΧΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών (νομού Ιωαννίνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-03-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Σεισμοπλήκτων (πολεοδομική ενότητα ΧΧΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών (νομού Ιωαννίνων), (ΦΕΚ 117/Δ/2020), 10-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15)β του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άάρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014) και ισχύει.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016), όπως ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 114/Α/2018).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

9. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

10. Την υπ' αριθμόν 27656/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα (ΦΕΚ 2106/Β/2017).

 

11. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσίκα, των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης, Τσιφλικόπουλου, κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής κοινότητας Περάματος (ΦΕΚ 58/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 61599/3522/1988 (ΦΕΚ 658/Δ/1988) και 55389/1902/1995 (ΦΕΚ 378/Δ/1995) αποφάσεις και ισχύει.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 4092/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Καθορισμός ορίων πυκνοδομημένης περιοχής στην πολεοδομική ενότητα Σεισμοπλήκτων (ΠΕ ΧΧΙΙ) Ιωαννίνων, νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ 900/Δ/2004).

 

13. Το υπ' αριθμόν Δ3/Δ/6971/2412/30.3.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 98340/28.6.2018 της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 93998/1992/30.7.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

16. Τις υπ' αριθμόν 337/2002, 291 και 323/2003, 127 και 128/2004, 31, 148, 209, 247, 313, 383 και 384/2005, 485/2011, 232 και 336/2013 και 161/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών.

 

17. Τις υπ' αριθμόν 12/2004, 13/2004 και 13/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ηπείρου και τις υπ' αριθμόν 22/συνεδρία 7η/2013 και 1/συνεδρία 9η/03-08-2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Την 185/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την 27/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.