Προεδρικό διάταγμα 4/4/79

ΠΔ 04-04-1979: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ευόσμου (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, ως και τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ελευθερίων (Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-04-1979: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ευόσμου (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, ως και τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ελευθερίων (Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 271/Δ/1979), 15-05-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει, τις διατάξεις από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 1, 3, 9 και 70 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 παράγραφοι 1 και 2, 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 3), 33 (παράγραφος 1), 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφοι 1 και 5)β) αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979), τις υπ' αριθμούς 54/1973, 83/1974, 152/1974, 108/1976, 109/1976, 9/1978 και 48/1978 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, τις υπ' αριθμούς 25/1978 και 35/1978 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελευθερίων (Θεσσαλονίκης), την υπ' αριθμόν 14/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν 304/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), ως και την υπ' αριθμόν 211/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 04-04-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.