Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Λειτουργούντα Συνεργεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τα οποία έτυχαν, πριν την ισχύ του προεδρικού διατάγματος 78/1988, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών (Διευθύνσεις Βιομηχανίας), ή και απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 207/1967 (ΦΕΚ 216/Α/1967).

 

2. Α) Συνεργείο που λειτουργούσαν μέχρι 12-06-1986 (έναρξη ισχύος του νόμου 1575/1985) και εξακολούθησαν να λειτουργούν βάσει της εχούσης λήξει κατ' άρθρο 22 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 την 26-05-1993 προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 31-12-1996, εάν βρίσκονται σε περιοχές μέσα στις οποίες επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους.

 

Β) Συνεργεία που λειτούργησαν για πρώτη φορά μετά την 12-06-1986 και πριν από την 25-02-1988 (ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος 78/1988) ή μετεγκαταστάθηκαν εντός του αυτού Δήμου για λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δεν έχουν τύχει της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει προσωρινής άδειας λειτουργίας που ισχύει μέχρι 31-12-1996, εάν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τους προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους, στην δε περίπτωση Β, τη βεβαίωση αυτή και επιπλέον:

 

α) Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για τα εισοδήματα από άσκηση του επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορούν να προσκομιστούν θεωρημένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων απ' τις οποίες να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και έτη απασχόλησης.

 

Στην περίπτωση που κατά το διάστημα από 25-02-1988 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλαξε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις που θα καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, θεωρημένες από την αρμόδια Οικονομική Εφορία.

 

γ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3100/1954 ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων του νόμου 1575/1985.

 

δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Η παραπάνω προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την 31-12-1996. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια και η προθεσμία των 5 ετών για τα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988 όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 416/1991 (ΦΕΚ 152/Α/1991).

 

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την οριζόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 2289/1995 ημερομηνία.

 

Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας συνεργείων Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος.

 

4. Λειτουργούντα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας, υποχρεούνται να εφοδιαστούν μέχρι την 31-12-1996 με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Υπηρεσίες, προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος.

 

5. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για λόγους ανωτέρας βίας, με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα.

 

Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς αδείας. Μετά την λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 22 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.