Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Θέση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ίδρυση και λειτουργία Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου Α επιτρέπεται επιπλέον των αναφερομένων και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και α) σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου και σε βάθος μέχρι 150 m από τον άξονα της οδού ή δύο Οικοδομικών Τετραγώνων καθώς επίσης και κατά μήκος του Εθνικού ή Επαρχιακού δικτύου εκτός ζωνών που προστατεύονται από ειδικά διατάγματα. Ως αστικό Βασικό Οδικό Δίκτυο νοείται εκείνο που καθορίζεται με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το κύριο οδικό δίκτυο (ελεύθερες λεωφόροι και αρτηρίες) όπως αυτό υποδεικνύεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των υπολοίπων πόλεων.

 

β) σε περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

 

γ) σε περιοχές τουρισμού αναψυχής κατά την έννοια του άρθρου 8 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

 

δ) σε περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση Μεταφορικών και Διαμεταφορικών Επιχειρήσεων του τύπου Β'.

 

2. Η λειτουργία των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου Β' επιτρέπεται:.

 

α) σε περιοχές Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Πάρκων, κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)

 

β) σε περιοχές Χονδρεμπορίου, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

 

γ) σε περιοχές Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές σύμφωνα με τον νόμο 2545/1997 (254/Α/1997), ως αυτόνομες χρήσεις μέσα σε νέες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2545/1997.

 

δ) στις ειδικά θεσμοθετημένες ζώνες του Ελαιώνα, από 20-09-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1049/Δ/1995).

 

ε) στις ζώνες του Ελαιώνα με επιτρεπόμενες χρήσεις

 

i) υπάρχουσα βιομηχανία βιοτεχνία και από μετεγκατάσταση,

ii) επιχειρησιακό κέντρο και υπάρχουσα και από μετεγκατάσταση βιομηχανία βιοτεχνία,

iii) επιχειρησιακό κέντρο

 

στ) σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, εφ' όσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής (ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού χώρου, υδροβιότοπου κ.α.) και

 

ζ) σε ζώνες ειδικά θεσμοθετημένες για τη συγκεκριμένη χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014).

 

3. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ίδρυση των Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται:

 

3.1. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από νοσοκομείο ή κλινική.

 

3.2. Σε απόσταση μικρότερη των 20 m με αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών

 

3.3. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων τηρουμένων και των διατάξεων περί προστασίας αρχαιολογικών χώρων.

 

3.4. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τα χαρακτηριστικά στοιχεία τυχόν γειτνιαζόντων Πρατηρίων υγραερίου (LPG) όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 εδάφιο ζ του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 128/Α/1984).

 

3.5. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από Σχολεία Μέσης ή Κατώτερης Εκπαίδευσης ή από Ενοριακούς Ναούς. Η απόσταση αυτή μετριέται ακτινικά από το περίγραμμα του οικοπέδου του Σταθμού και του κτιρίου του Ναού ή του Σχολείου.

 

3.6. Σε ισόγεια Πολυκατοικιών. Εάν στους ορόφους, υπεράνω του ισογείου Σταθμού στεγάζονται γραφεία και καταστήματα, επιτρέπεται η ίδρυση του Σταθμού με την προϋπόθεση ότι όλο το κτιριακό συγκρότημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) περί πυροπροστασίας.

 

4. Απαγορεύεται η φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων εκτός του χώρου του Σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.