Προεδρικό διάταγμα 8/3/02

ΠΔ 08-03-2002: Καθορισμός ορίων παραδοσιακού οικισμού Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου (νομού Δωδεκανήσου), γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των παραδοσιακών οικισμών Μανδράκι, Νικιά και Εμπορειός Δήμου Νισύρου (νομού Δωδεκανήσου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-03-2002: Καθορισμός ορίων παραδοσιακού οικισμού Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου (νομού Δωδεκανήσου), γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των παραδοσιακών οικισμών Μανδράκι, Νικιά και Εμπορειός Δήμου Νισύρου (νομού Δωδεκανήσου), (ΦΕΚ 237/Δ/2002), 26-03-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφια α και β του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/Α/1986), όπως ισχύει και ειδικότερα του εδαφίου α)α της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτού καθώς και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 326/2000 Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 1/1986 περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 267/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΔ0/Φ.101.22/4724/2000 Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 651/Β/2000).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

7. Την υπ' αριθμόν 2/1999 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Δωδεκανήσου για την οριοθέτηση του οικισμού Μανδρακίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 102/1997 καθώς και την νεώτερη υπ' αριθμόν 209/2000 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νισύρου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 6616/2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου και το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1)Β του νόμου 2831/2000 παρήλθε άπρακτη.

 

10. Τις από 13-12-2000 και 17-08-2001 Αιτιολογικές Εκθέσεις - Εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου.

 

11. Τα υπ' αριθμούς 5/2000 (θέμα 4ο) και 2/2001 (θέμα 1ο) πρακτικά του Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

13. Την υπ' αριθμόν 654/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Καθορισμός Ορίων του παραδοσιακού οικισμού Μανδρακίου

Άρθρο 2: Όροι και Περιορισμοί Δόμησης

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε την εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-03-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.