Προεδρικό διάταγμα 97/05

ΠΔ 97/2005: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 158/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) (ΦΕΚ 139/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 306/2001 (ΦΕΚ 207/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 97/2005: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 158/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) (ΦΕΚ 139/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 306/2001 (ΦΕΚ 207/Α/2001), (ΦΕΚ 130/Α/2005), 06-06-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.

 

4. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 4680/22-10-2004 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ολυμπιακά Έργα 2004 (ΕΥΔΕ/OE 2004) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 110/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (EYΔE/OE 2004), όπως αυτή ορίστηκε με το προεδρικό διάταγμα 158/2000 (ΦΕΚ 139/Α/2000) και λήγει στις 12-06-2005 παρατείνεται μέχρι 31-12-2005.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-06-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.