Προεδρικό διάταγμα 9/8/16

ΠΔ 09-08-2016: Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία Αφάντου Ρόδου στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-08-2016: Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία Αφάντου Ρόδου στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, (ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/2016), 14-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 παράγραφοι 1, 2 και 3 καθώς και του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο του νόμου 4092/2012 Κύρωση της από 06-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/2012) και το άρθρο 39 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013) και το άρθρο 28 (παράγραφοι 21, 22 και 24) του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 11 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση -Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 4 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/2011), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο τρίτο παράγραφος 24 του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

10. Την υπ' αριθμόν Δ6Α/1104503/ΕΞ2011/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΦΕΚ 1670/Β/2011).

 

11. Την υπ' αριθμόν Υ14/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

 

12. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

13. Την υπ' αριθμόν 202/2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων Μεταφορά στην εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) (ΦΕΚ 656/Β/2012), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 231/2013 απόφαση της ιδίας ως άνω Διυπουργικής Επιτροπής (ΦΕΚ 754/Β/2013).

 

14. Τις διατάξεις του από 30-06-1991 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορισθέντων βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ως ισχύει, των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας καθώς και του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 474/Δ/1991).

 

15. Τις διατάξεις του από 12-06-2012 προεδρικού διατάγματος Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών νησιωτικών υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).

 

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

17. Τις αποφάσεις:

 

α) 223/1982 του Νομάρχη Δωδεκανήσου Επικύρωση εκθέσεως ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Γκολφ Αφάντου, της νήσου Ρόδου προ της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 448/Δ/1982),

 

β) 9937/2005 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Γούργουρας - Ρέννη, Δήμου Αφάντου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 877/Δ/2005),

 

γ) 16768/2005 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Γκολφ Αφάντου, Δήμου Αφάντου και Δήμου Καλλιθέας, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 1372/Δ/2005),

 

δ) 15421/3128/2012 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή Φωνή Αμερικής έως Λουτάνη Ποταμό - Κολύμπια της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 286/Δ/2012),

 

ε) 31951/6713/2012 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην παραλιακή περιοχή Φωνή της Αμερικής του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 496/Δ/2012) και

 

στ) 60063/12988/2012 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην παραλιακή περιοχή Χελιδόνια, Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 4/Δ/2013).

 

18. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 401/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του ρέματος Πελέμονη στην περιοχή Δημοτικού Διαμερίσματος Αφάντου της νήσου Ρόδου (ΦΕΚ 312/Δ/2006).

 

19. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36365/2309/1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου Καλυθιών Ρόδου (ΦΕΚ 1604/Β/1999).

 

20. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/54880/2808/2000 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Θεσμοθέτηση Ζώνης Α προστασίας, αδόμητης, και οριοθέτηση Ζώνης Β, υπό όρους δομήσιμης, στον αρχαιολογικό χώρο Ερημοκάστρου Καλυθιών Ρόδου (ΦΕΚ 1399/Β/2000).

 

21. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68153/38450/3273/788/2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Έγκριση αναοριοθέτησης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου - Τραουνού -Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/2016).

 

22. Την υπ' αριθμόν 2494/2007 πράξη χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

 

23. Την υπ' αριθμόν 16/2012 απόφαση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων του Πρωτοδικείου Ρόδου.

 

24. Το υπ' αριθμόν 191/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

25. Την υπ' αριθμόν 9021/2013 αίτηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου και τις συνυποβληθείσες με αυτήν μελέτες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, όπως ισχύει.

 

26. Την υπ' αριθμόν 132/2013 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

27. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ22/160431/84960/10939/5141/2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Έγκριση της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ22/66812/41104/4124/1621/2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

28. Την υπ' αριθμόν 173202/2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί εγκρίσεως της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου Αφάντου Ρόδου, η οποία δημοσιοποιήθηκε κατά το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του νόμου 3986/2011.

 

29. Το υπ' αριθμόν 18597/2014 έγγραφο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τροποποιήσεις στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία Αφάντου Ρόδου στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου.

 

30. Το υπ' αριθμόν 177226/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Απόψεις επί τροποποιήσεων στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου.

 

31. Το υπ' αριθμόν YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/140079/85130/5839/2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

32. Το υπ' αριθμόν Φ.900/100/466023/Σ.1382/2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

33. Το υπ' αριθμόν Φ900/112/466586/2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού Γνωμοδότηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου.

 

34. Τις υπ' αριθμούς 20482/2016 και οίκοθεν 25769/2016 επικαιροποιημένες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου.

 

35. Τη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 2)β του νόμου 3986/2011 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στα από 11-12-2015, 21-04-2016, 25-04-2016 και 21-05-2016 πρακτικά αυτού.

 

36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

37. Τις υπ' αριθμούς 26/2015 και 160/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου Αφάντου Ρόδου στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου

Άρθρο 2: Χωρικός προορισμός ακινήτου και χρήσεις γης και όροι δόμησης

Άρθρο 3: Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Άρθρο 4: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 5: Έναρξη ισχύος

 

Στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-08-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.