Προεδρικό διάταγμα 9/9/02

ΠΔ 09-09-2002: Χαρακτηρισμός του οικιστικού συνόλου Γεράς ως παραδοσιακού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό (Χώρα), Λιβάδια και του οικιστικού συνόλου Γεράς της Νήσου Τήλου Νομού Δωδεκανήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-09-2002: Χαρακτηρισμός του οικιστικού συνόλου Γεράς ως παραδοσιακού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό (Χώρα), Λιβάδια και του οικιστικού συνόλου Γεράς της Νήσου Τήλου Νομού Δωδεκανήσου, (ΦΕΚ 803/Δ/2002), 19-09-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος 5 εδάφιο α του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Τις από 03-10-2001, 05-10-2001, 06-12-2001 και 13-12-2001 αιτιολογικές εκθέσεις, εισηγήσεις του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

3. Τα υπ' αριθμούς 4/2001 (θέμα 1ο) και 6/2001 (θέμα 2ο) πρακτικά του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

4. Την 195/2001 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήλου.

 

5. Την 457/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Α: Παραδοσιακοί οικισμοί Μεγάλο Χωριό και Λιβάδια

 

Άρθρο 2: Γενικοί όροι

Άρθρο 3: Ειδικοί όροι

Άρθρο 4: Μορφολογικοί όροι

Άρθρο 5: Παραδοσιακά κτίρια

Άρθρο 6

 

Κεφάλαιο Β: Οικισμός Μικρό Χωριό και Οικιστικό Σύνολο Γέρας

 

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-09-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.