Απόφαση 104/90

Απόφαση ΕΠΑ/104/1990: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Άνω Θεοδωράκια της Κοινότητας Κάτω Θεοδωρακίου νομού Κιλκίς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/104/1990: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Άνω Θεοδωράκια της Κοινότητας Κάτω Θεοδωρακίου νομού Κιλκίς, (ΦΕΚ 522/Δ/1990), 25-09-1990.

 

Ο Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 38 (παράγραφοι 1, 3, 5).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί Σχεδίων Πόλεων Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29, 30.

 

3. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών (ΦΕΚ 225/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), 7, 8 (παράγραφος 3.2), 9.

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1, 4), 3, 4, 5 (παράγραφος 6).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΑ/33/1988 απόφαση Νομάρχη Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Άνω Θεοδωράκια νομού Κιλκίς.

 

9. Την υπ' αριθμόν 8/1990 & 9/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Θεοδωρακίου.

 

10. Το υπ' αριθμόν 5/1990 πρακτικό - γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κιλκίς.

 

11. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κιλκίς, 29-08-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.