Απόφαση 11094/16

Απόφαση 11094/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 105 και στο οικοδομικό τετράγωνο 92Α με αναδιάταξη του κοινόχρηστου χώρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11094/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 105 και στο οικοδομικό τετράγωνο 92Α με αναδιάταξη του κοινόχρηστου χώρου, (ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/2016), 22-03-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 152 και του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Την υπ' αριθμόν 6/2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 10/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων/Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων και ειδικότερα της παραγράφου 17 του άρθρου 8.

 

9. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

10. Η υπ' αριθμόν 32935/1187/2014 (ΦΕΚ 348/ΥΟΔΔ/2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

13. Η υπ' αριθμόν 5974/4008/1996 (ΦΕΚ 124/Δ/1996) απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας έγκριση πολεοδομικής μελέτης Πέρδικας Θεσπρωτίας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 35/2014 απόφαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ' αριθμόν 297/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

15. Το υπ' αριθμόν 1951/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμο Ηγουμενίτσας για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 71979/2199/2012 εισήγηση του τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

17. Την με αριθμό 1/5 απόφαση γνωμοδότησης της 5ης συνεδρίασης 08-12-2015 σύμφωνη γνώμης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

18. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας Θεσπρωτίας στο οικοδομικό τετράγωνο 105 και στο οικοδομικό τετράγωνο 92Α με την αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων, ήτοι πλατεία και πεζόδρομο, όπως φαίνεται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.11094.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 11-02-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.