Απόφαση 12288/15

Απόφαση 12288/2015: Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα της ιδιοκτησίας Δέσποινας Μιχμίζου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 267 (τμήμα πεζοδρόμου), στη συνοικία Χαραυγή, μετά από άρση απαλλοτρίωσης (απόφαση υπ' αριθμόν 125/2007 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12288/2015: Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα της ιδιοκτησίας Δέσποινας Μιχμίζου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 267 (τμήμα πεζοδρόμου), στη συνοικία Χαραυγή, μετά από άρση απαλλοτρίωσης (απόφαση υπ' αριθμόν 125/2007 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), (ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/2015), 20-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλης με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαρίσης και τροποποιήσεως ενίων, όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού και την με αριθμό 1668/1988 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 348/Δ/1988) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας στις πολεοδομικές ενότητες Β1, Β2, Β5 Γ5 και Γ6 (Ανθούπολη-Νεράιδα-Χαραυγή-Τούμπα-Αγία Βαρβάρα-Αβέρωφ), η οποία αναδημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 750/Δ/1992) και με την οποία δεσμεύθηκε τμήμα της ιδιοκτησίας της Δέσποινας Μιχμίζου, 50 m2 μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 267, ως πεζόδρομος.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009).

 

15. Την με αριθμό 125/2007 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Β' τριμελές) με την οποία έγινε δεκτό αίτημα για άρση επιβληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα της ιδιοκτησίας της Δέσποινας Μιχμίζου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 267, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαρισαίων.

 

16. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 25080/2011 Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαρισαίων.

 

17. Την υπ' αριθμόν 70/2012 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λάρισας εγγραφής εξειδικευμένου κονδυλίου, συνολικού ποσού 18.250 € (50,00 m2 * 365,00 €/m2) στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων.

 

18. Την υπ' αριθμόν 86/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας για εγγραφή του ανωτέρω κονδυλίου.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5651/2012 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων.

 

20. Την με αριθμό 28/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα της ιδιοκτησίας της Δέσποινας Μιχμίζου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 267 (τμήμα Πεζοδρόμου), στη συνοικία Χαραυγή.

 

21. Την με αριθμό 260/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο τμήμα της ιδιοκτησίας της Δέσποινας Μιχμίζου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

22. Την με αριθμό 16390/22012 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας Λάρισας, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία κατά της 260/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

 

23. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από την Αρχιτέκτων Μηχανικό Ειρήνη Κακκαβά - Σουλιώτη, υπάλληλο του Δήμου Λάρισας και συνοδεύει την με αριθμό 260/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και την από 20-07-2015 εισήγησή μας.

 

24. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 10504/2012 & 16015/2012 έγγραφα του Δήμου Λαρισαίων, με τα οποία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης και τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

 

25. Το με αριθμό 39/2013/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 08-06-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

26. Την με αριθμό 37η/2015 (πρακτικό 5ο) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

27. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Με την απόφαση που αναφέρεται στο 15° σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 10, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1o σχετικό.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και ο νόμος 4067/2012.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 4315/2014, με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επιτρέπεται η εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό μόνο εφόσον συντρέχει η πρόθεση και η οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, η οποία αποδεικνύεται με την εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα.

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 28/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ' αριθμόν 86/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, διατυπώνεται αφενός η πολεοδομική αναγκαιότητα και αφετέρου βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η αποζημίωση της ιδιοκτήτριας για την επικείμενη απαλλοτρίωση.

 

Με την υπ' αριθμόν 260/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίστηκε η επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στο τμήμα της ιδιοκτησίας της Δέσποινας Μιχμίζου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 367 (τμήμα πεζοδρόμου) στη συνοικία Χαραυγή, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαρισαίων μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 267, στην ιδιοκτησία της Δέσποινας Μιχμίζου, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 125/2007 απόφαση του Β' Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαρίσης και τροποποιήσεως ενίων, όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού και την με αριθμό 1668/1988 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 348/Δ/1988) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας στις πολεοδομικές ενότητες Β1, Β2, Β5, Γ5 και Γ6 (Ανθούπολη-Νεράιδα-Χαραυγή-Τούμπα-Αγία Βαρβάρα-Αβέρωφ), η οποία αναδημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 750/Δ/1992) και την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με το χαρακτηρισμό του τμήματος της ιδιοκτησίας, επιφάνειας 50,00 m2 ως πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 266 και 267, κατ' αποδοχή της υπ' αριθμόν 260/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.12288.15

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 20-07-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.