Απόφαση 12290/15

Απόφαση 12290/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με επανεπιβολή της ρυμοτομίας μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289 σε δρόμο στη συνοικία Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λαρισαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12290/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με επανεπιβολή της ρυμοτομίας μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289 σε δρόμο στη συνοικία Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λαρισαίων, (ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/2015), 20-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10 Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλης με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαρίσης και τροποποιήσεως ενίων, όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού και την με αριθμό 811/1989 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 183/Δ/1989) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας στις πολεοδομικές ενότητες Α, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β3, Β4, Β6, Γ7, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, η οποία αναδημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 42/Δ/2003).

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009).

 

14. Την με αριθμ. 106/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Β' τριμελές) με την οποία έγινε δεκτό αίτημα για άρση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία του Δημητρίου Τασιούλα, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαρισαίων.

 

15. Το με αριθμ. 13164/13-3-2012 συμβόλαιο ανταλλαγής ακινήτων του συμβολαιογράφου Λάρισας Τσιαμούρα Χρήστου (τόμος 776, αριθμός 465 Υποθηκοφυλακείο Λάρισας) καθώς και την μερική διόρθωση του με αριθμό 13635/2012 (τόμος 785, αριθμός 252 Υποθηκοφυλακείο Λάρισας) του συμβολαιογράφου Λάρισας Τσιαμούρα Χρήστου με το οποίο ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Δημητρίου Τασιούλα 240 m2 στο Δήμο Λαρισαίων.

 

16. Την με αριθμό 51/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.

 

17. Την με αριθμό 8/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα την επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

18. Την με αριθμό 3136/2015 βεβαίωση του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία κατά της 8/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

19. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από την Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Μαυραγάνη Παναγιώτα και συνοδεύει την με αριθμό 8/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και την από 19-05-2015 εισήγηση μας.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3170/2015 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

21. Το με αριθμό 5494/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 19-15-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

22. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 5ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 38η), με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

23. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης., επειδή:

 

Με την Απόφαση που αναφέρεται στο 14ο σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 10, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με Απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το Γ σχετικό.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και ο νόμος 4067/2012.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 4315/2014, με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επιτρέπεται η εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό μόνο εφόσον συντρέχει η πρόθεση και η οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, η οποία αποδεικνύεται με την εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα.

 

Σύμφωνα με την 8/2015 διατυπώνεται η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λαρισαίων, στην συνοικία Αγίου Γεωργίου.

 

Σύμφωνα με το με αριθμό 13164/13-3-2012 συμβόλαιο ανταλλαγής ακινήτων του συμβολαιογράφου Λάρισας Τσιαμούρα Χρήστου (τόμος 776, αριθμός 465 Υποθηκοφυλακείο Λάρισας) καθώς και την μερική διόρθωση του με αριθμό 13635/2012 (τόμος 785, αριθμός 252 Υποθηκοφυλακείο Λάρισας) του συμβολαιογράφου Λάρισας Τσιαμούρα Χρήστου, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Δημητρίου Τασιούλα 240 m2 στο Δήμο Λαρισαίων, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαρισαίων μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289, στην πρώην ιδιοκτησία Δημητρίου Τασιούλα και νυν Δήμου Λαρισαίων, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 106/2010 απόφαση του Β' Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαρίσης και τροποποιήσεως ενίων, όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού και την με αριθμό 811/1988 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 183/Δ/1989) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας στις πολεοδομικές ενότητες Α, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β3, Β4, Β6, Γ7, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, η οποία αναδημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 42/Δ/2003) και την επανεπιβολή της με το χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας, επιφάνειας 240 m2 ως κοινόχρηστο χώρο (δημοτική οδό) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1222Α και 1289, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.12290.15

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 15-07-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.