Απόφαση 12291/15

Απόφαση 12291/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας Τμήματος οδού Ισιδώρου, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1234/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Γ' Τριμελές)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12291/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας Τμήματος οδού Ισιδώρου, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1234/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Γ' Τριμελές), (ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/2015), 18-09-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν 6366/1988 απόφαση Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 819/Δ/1988) για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ελασσόνας.

 

15. Το από 14-06-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 431/Δ/1989), με το οποίο εγκρίθηκε η επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας.

 

16. Την με αριθμό 1234/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Γ Τριμελές), σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα για άρση της επιβληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με ανάλογη εισφορά σε γη και τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 17/2012 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

18. Την υπ' αριθμόν 157/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

 

19. Το θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στις 03-02-2015 από το Διευθυντή Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, που συνοδεύει την με αριθμό 157/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6672/2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 157/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6671/2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας, με την οποία βεβαιώνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δε δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα και δεν ρυμοτομούνται επιπλέον κτίσματα.

 

22. Το με αριθμό 3932/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 11-05-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

23. Την με αριθμό 36η/25-06-2015 (πρακτικό 5ο) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης, με την παρατήρηση να χρωματιστούν στο σχέδιο μόνον οι προτεινόμενες οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές.

 

24. Τ0 γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

1. Με την απόφαση που αναφέρεται στο 16ο σχετικό, αποφασίστηκε η προώθηση της κατά νόμο απαιτούμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας στο τμήμα της οδού Ισιδώρου, από την οδό Παπανικολή έως την οδό Πόντου, για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 11ο σχετικό), τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1ο σχετικό.

 

3. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

4. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997) και σύμφωνα με τις Καταργούμενες - Κανονιστικές Διατάξεις, άρθρο 6, παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014, προκύπτει ότι το μέγεθος της οφειλόμενης εισφοράς σε γη για το αποδεσμευόμενο τμήμα της οδού Ισιδώρου από την οδό Παπανικολή έως την οδό Πόντου αντιστοιχεί σε έκταση 35,849 m2, η έκταση όμως που τελικά εισφέρεται είναι ίση με 47,238 m2 και επιβάλλεται ταυτόχρονα με την άρση της απαλλοτρίωσης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελασσόνας Τρικκαίων στο τμήμα της οδού Ισιδώρου, από την οδό Παπανικολή έως την οδό Πόντου, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 1234/2011 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου (Γ' Τριμελές) για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης (6366/1988 απόφαση Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 819/Δ/1988)) και την εγκεκριμένη επέκταση του σχεδίου Ελασσόνας (από 14-06-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 431/Δ/1989)) για τη διαπλάτυνση του ανωτέρω τμήματος της οδού Ισιδώρου, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Την επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997) και με τις Καταργούμενες -Κανονιστικές Διατάξεις, άρθρο 6, παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014, επιφάνειας 47,238 m2 όπως φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και το οποίο είναι θεωρημένο ως προς τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.12291.15

 

Λάρισα, 29-07-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.