Απόφαση 123827/17

Απόφαση 123827/2342/2017: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ Γ204 στη περιοχή Άγιος Παντελεήμονας - Παραλία Προαστείου του Δήμου Πατρέων, κατόπιν βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 123827/2342/2017: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ Γ204 στη περιοχή Άγιος Παντελεήμονας - Παραλία Προαστείου του Δήμου Πατρέων, κατόπιν βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 157/ΑΑΠ/2017), 19-07-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) και ειδικότερα την παράγραφο 3)α, του άρθρου 5 (Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017), περί Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1018/Β/2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30 έως 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

15. Το από 25-08-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1181/Δ/1993) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 4 (Άγιος Παντελεήμων) και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 3)α και 3)β (Παραλία Προαστείου) και 5 (Κέντρο αρκτικού τομέα από Έλος Αγυιάς) του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας).

 

16. Την υπ' αριθμόν 4997/2009 (ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/2009) απόφαση Νομάρχη Αχαΐας Βεβαιωτική πράξη άρσης απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ Γ.204 (προβλεπόμενος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου) περιοχής Άγιος Παντελεήμονος - Προαστείου του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας)

 

17. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Πατρέων 28140/Π3714/07-09-2009/25-08-2011 αίτηση του Ανδρέα Αλεξόπουλου.

 

19. Την με αριθμό 449/22-06-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα:

 

1. Την έγκριση, κατ' αρχήν, της αιτούμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως, δια χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας του Ανδρέα Αλεξόπουλου εμβαδού Ε=4.001,00 m2 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ Γ204 στην περιοχή Άγιος Παντελεήμων - Παραλία Προαστείου ως οικοδομήσιμου, μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν 4997/2009 βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/2009).

 

Η έκταση των 4.001,00 m2 είναι αυτή για την οποία υπόχρεος αποζημίωσης είναι ο Δήμος Πατρέων σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ' αριθμόν 7/1997 Πράξης Εφαρμογής και η οποία έχει προκύψει ως οφειλή μετά την αφαίρεση της εισφοράς γης εκ της αρχικής ιδιοκτησίας.

 

Η ανωτέρω απόφαση εξεδόθη επειδή παρήλθε η προθεσμία του 18μηνου, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, από τη δημοσίευση των υπ' αριθμόν 794/2005 και 1031/2006 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και Εφετείου αντίστοιχα, περί καθορισμού της προσωρινής και της οριστικής μονάδος αποζημίωσης της προς αποζημίωσης εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Ανδρέα Αλεξόπουλου που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμόν 7/1997 Πράξη Εφαρμογής.

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση και εκ της αρχικής ιδιοκτησίας υπό στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Α) εμβαδού Ε=4.001,00 m2, να χαρακτηρισθούν ως οικοδομήσιμα εδαφικά τμήματα συνολικού εμβαδού Ε=4.001,00 m2 τα εξής:

 

α) υπό στοιχεία (Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ1) του οικοδομικού τετραγώνου Γ204Α εμβαδού Ε1=2244,37 m2 και

 

β) υπό στοιχεία (Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ1) του οικοδομικού τετραγώνου Γ204Β εμβαδού Ε1=1756,63 m2 με πρασιές πλάτους 4 m σε όλη την έκταση των οικοδομικών τετραγώνων Γ204Α και Γ204Β.

 

Μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ204Α και Γ204Β προτείνεται δρόμος πλάτους 8 m σε συνέχεια της οδού Πέτρου Γιαλλούρου ενώ μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ204Β και Γ204 προτείνεται πεζόδρομος πλάτους 3 m για να διαχωρίζονται οι χρήσεις του οικοδομήσιμου και του κοινόχρηστου χώρου πλατείας.

 

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στο από Μαΐου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Δομοστατικού Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Ζαχαρόπουλου όπως συμπληρώθηκε το Μάρτιο 2011 από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων.

 

2. Την τήρηση από το Δήμο της περαιτέρω νόμιμης διαδικασίας ανάρτησης, τυχόν υποβολής ενστάσεων κ.λ.π.

 

20. Την υποβληθείσα 1 εμπρόθεσμη ένσταση των Παναγιώτας Αλεξοπούλου, Αγγελικής Κουσκουρή, Ιωάννας Κουσκουρή, Νικολάου Τασιόπουλου, Έλλης Δήμα, Χρήστου Δήμα, Denis Δήμα, Krisela Δήμα, Δημητρίου Τσαγκογεώργα, Μάρκου Βικάτου, Ηλία Παπαδόπουλου, Ελένης Συμεωνίδη Μαχαίρα και Ιωάννη Συμεωνίδη (με αριθμό πρωτοκόλλου 118111/13-09-2011) κατά της υπ' αριθμόν 449/22-06-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

21. Την με αριθμό 574/02-08-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης και διευκρινίζει ότι ο Δήμος Πατρέων αδυνατεί να καταβάλλει στους δικαιούχους το ποσό που απαιτείται για την διατήρηση του κοινόχρηστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ Γ204, παραθέτοντας αναλυτική τεκμηρίωση της οικονομικής του αδυναμίας.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 179038/Π4510/15-10-2013 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της πρότασης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ/Κ.Χ Γ204 στη περιοχή Άγιος Παντελεήμων - Παραλία Προαστείου κατόπιν έκδοσης σχετικής βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης.

 

23. Την με αριθμό 283607/8563/31-03-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σχετικά με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ/ΚΧ Γ204 στη περιοχή Άγιος Παντελεήμων - Παραλία Προαστείου κατόπιν έκδοσης σχετικής βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης.

 

24. Το Πρακτικό της από 09-10-2015 Συνεδρίασης (No 6) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας όπου αποφασίστηκε η επιστροφή του φακέλου για ανασύνταξη - συμπλήρωση σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σε αυτό.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4179/Π184/16-02-2016 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία.

 

26. Την με αριθμό 45666/822/18-04-2016 συμπληρωματική εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

27. Το Πρακτικό της από 06-03-2017 Συνεδρίασης (No 2) με το οποίο ...γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. Γ204, φερόμενου ιδιοκτήτη Αλεξόπουλου Ανδρέα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 45666/822/18-04-2016 εισήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 100673/ΤΤ/09-05-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε θεωρημένο το διάγραμμα τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως, όπως αποφασίστηκε στη 2η συνεδρίασή του στις 06-03-2017.

 

29. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, αποφασίζουμε:

 

Ι. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ Γ204 στη περιοχή Άγιος Παντελεήμονας - Παραλία Προαστείου του Δήμου Πατρέων, δια χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας του Ανδρέα Αλεξόπουλου εμβαδού Ε=4.001,00 m2 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ Γ204 στην περιοχή Άγιος Παντελεήμων - Παραλία Προαστείου ως οικοδομήσιμης, με την δημιουργία δυο νέων οικοδομικών τετραγώνων Γ204Α και Γ204Β, όπως απεικονίζεται στο από Μαΐου 2009 συνοδευτικό διάγραμμα κλίμακας 1/200, που συντάχθηκε από τον διπλωματούχο Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό Νικόλαο Ζαχαρόπουλο, θεωρήθηκε αρμοδίως από το Δήμο Πατρέων, συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 09-05-2017.

 

II. Τον καθορισμό όρων δόμησης και χρήσεων γης στα νέα οικοδομικά τετράγωνα αυτών που ισχύουν για την περιοχή σύμφωνα με το από 25-08-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1181/Δ/1993).

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.123827.17

 

Η παρούσα απόφαση με το συνοδευτικό της διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 19-06-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.