Απόφαση 12835/15

Απόφαση 12835/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στον Τομέα ΙΙΙ (Γ Ζώνη), με αλλαγή της χάραξης του Πεζοδρόμου και του Κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 378Β και 378Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12835/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στον Τομέα ΙΙΙ (Γ Ζώνη), με αλλαγή της χάραξης του Πεζοδρόμου και του Κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 378Β και 378Α, (ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/2015), 08-09-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10 Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2188/1994 (ΦΕΚ 908/Δ/1994) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας.

 

13. Την από 25-06-2012 αίτηση των ενδιαφερομένων Μακρή Σωκράτη (κ.λ.π. συνημμένο 6).

 

14. Την Τεχνική Έκθεση του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού Τζάκου Αποστόλου.

 

15. Το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία 14-11-2013, το οποίο είναι σύμφωνο και συνοδεύει την με αριθμό 599/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

16. Την με αριθμό 128/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

17. Την με αριθμό 387/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 263/2013 ανακοίνωση του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση.

 

19. Τα αποδεικτικά επιδόσεων στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

20. Τη δημοσίευση της ανωτέρω 18ης ανακοίνωσης, σε δύο εφημερίδες, δύο συνεχόμενες μέρες στις 01-02-2013 και 02-02-2013.

 

21. Την από 04-04-2013 ένσταση της Κωνσταντίας Παγάνα του Δημητρίου κατά της με αριθμό 387/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

22. Την από 05-11-2013 ένσταση του Ρούλια Ιωάννη κατά της με αριθμό 387/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

23. Την με αριθμό 320/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του θέματος και ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία της πρότασης τροποποίησης από τον Δήμο Καρδίτσας.

 

24. Την με αριθμό 238/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία, υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

25. Την με αριθμό 599/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης.

 

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2562/13/2014 ανακοίνωση του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση.

 

27. Τα αποδεικτικά επιδόσεων στους θιγόμενους άμεσα και έμμεσα.

 

28. Τη δημοσίευση της ανωτέρω 24ης ανακοίνωσης, σε δύο εφημερίδες, δύο συνεχόμενες μέρες στις 21-01-2014 και 22-01-2014.

 

29. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1561/2014 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καρδίτσας, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 599/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, ότι δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια και δεν χάνουν τη αρτιότητα οικόπεδα άρτια και επίσης δεν επέρχεται μείωση Κοινόχρηστων Χώρων. Δεν προκαλείται επίσης πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1561/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης στην Υπηρεσία μας.

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2212/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης, του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

 

32. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11253/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 19-06-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

33. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 2ης/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Πράξη 24), με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

2. Κατά της με αριθμό 387/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, με την οποία προτάθηκε η ρύθμιση του θέματος, υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους Ρούλια Ιωάννη και Παγάνα Κωνσταντίας. Επειδή όμως θεωρήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας ότι έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία της πρότασης τροποποίησης, μετά από απόφαση της Τοπικής κοινότητας Καρδίτσας (λόγω μη ορθής αντίληψης των διαδικασιών που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καλλικράτη), η διαδικασία ξεκίνησε από την αρχή. Ακολουθήθηκε η διαδικασία εκ νέου, με αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας Καρδίτσας (320/2013), εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (238/2013) και τέλος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας (599/2013). Η τελική απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ουσιαστικά προτείνεται η πολεοδομική ρύθμιση του θέματος εκ νέου, είναι η με αριθμό 599/2013.

 

3. Κατά της 25ης σχετικής απόφασης (599/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1561/2014 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καρδίτσας.

 

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, για αναδιάταξη των κοινοχρήστων χώρων, δεν επέρχεται μείωση αυτών, σύμφωνα με την με αριθμό 1561/2014 βεβαίωση και του Αντιδημάρχου Καρδίτσας και τον έλεγχο του φακέλου.

 

5. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3237/8697/84/2000 στην οποία αναφέρεται ότι ...κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της. Στο πλαίσιο των νόμιμων αυτών παραγόντων περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά ερείσματα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης και λαμβάνονται υπόψη μόνο επικουρικά (ΣτΕ 2670/1988, 3248/1991) ... κατά την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν συγχωρείται καταρχήν η μείωση ή η κατάργηση των χώρων αυτών (κοινοχρήστων χώρων), είναι εν τούτοις δυνατή η αναδιάταξη των χώρων αυτών χάριν πολεοδομικών λόγων, πλην όμως το καθαρό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων πρέπει αν δεν αυξάνεται να παραμένει τουλάχιστον ίσο με το προηγούμενο ποσοστό (ΣτΕ 6472/1995, 508/1993, 283/1995).

 

6. Με την παρούσα ρύθμιση, προτείνεται η συνέχιση του πεζοδρόμου κατά το δυνατό σε ευθεία πορεία, διατηρώντας σταθερό το πλάτος του και εξυπηρετώντας έτσι καλύτερα της ανάγκες της περιοχής. Επίσης η νέα θέση του κοινόχρηστου χώρου δεν θα αποτελεί μέρος του πεζοδρόμου, αλλά αυτόνομο κοινόχρηστο χώρο με ορθογωνισμένο σχήμα.

 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της.

 

8. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στον Τομέα ΙΙΙ (Γ Ζώνη), με αλλαγή της χάραξης του Πεζοδρόμου και του Κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 378Β και 378Α, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 599/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, με διατήρηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.12835.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 25-08-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.