Απόφαση 132232/16

Απόφαση 132232/2419/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης-Λιάκου Νικολάου-Παφύλα Γεωργίου-Παφύλα Καλλιόπης, στα οικοδομικά τετράγωνα 228-287-287Α, στην πινακίδα 22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 132232/2419/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης-Λιάκου Νικολάου-Παφύλα Γεωργίου-Παφύλα Καλλιόπης, στα οικοδομικά τετράγωνα 228-287-287Α, στην πινακίδα 22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς, (ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/2016), 06-10-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 98333/2817/2014 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/2014), (ΑΔΑ: ΩΞΙΛ7ΛΗ-40Λ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

9. Την υπ' αριθμόν 60/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988 και 18/2003 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

11. Το από [ΒΔ] 16-11-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 269/Δ/1971) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς και το από 04-10-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 543/Δ/1983) επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Λειβαδιάς.

 

12. Την υπ' αριθμόν 58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 

13. Τα υπ' αριθμόν 170/26-02-2014, 4869/18-12-2014 και 2448/24-08-2015 έγγραφα.

 

14. Την υπ' αριθμόν 193/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων.

 

15. Την από 05-11-2015 αίτηση της Καλλιόπης Χουτζούμη.

 

16. Το υπ' αριθμόν 2/27-05-2016 (θέμα 2ο, απόφαση 3/16) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

Και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς έγινε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης-Λιάκου Νικολάου-Παφύλα Γεωργίου-Παφύλα Καλλιόπης, που βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα 287 (115)-228 (144), στην πινακίδα 22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για τη σχετική τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Η ιδιοκτησία αυτή έχει εμβαδόν 1005,45 m2 και ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατείας και πρασίνου).

 

Β. Με το υπ' αριθμόν 170/26-02-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ προς το Δήμο Λεβαδέων ζητήθηκε από το Δήμο Λεβαδέων να κάνει γνωστό αν επιθυμεί την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, για να διατηρηθεί ο χώρος ως κοινόχρηστος. Ο Δήμος Λεβαδέων δεν απάντησε.

 

Γ. Με το υπ' αριθμόν 4869/18-12-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ προς το Δήμο Λεβαδέων εστάλη πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης της πρότασης. Με την υπ' αριθμόν 193/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων αποδέχεται την προτεινόμενη τροποποίηση με τον πρόσθετο όρο της επιβολής πρασιάς τεσσάρων μέτρων στο οικοδομικό τετράγωνο που δημιουργείται.

 

Με την από 05-11-2015 αίτηση της η ιδιοκτήτρια Καλλιόπη Χουτζούμη απέστειλε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της υπ' αριθμόν 193/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΔΙΑΒΗΜΑ Στερεάς Ελλάδας στα οποία δημοσιεύτηκε σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία της τροποποίησης του σχεδίου, καθ' όσον ο Δήμος Λεβαδέων δεν είχε αποστείλει το σχετικό φάκελο.

 

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, επιτρέπεται όμως η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

Ε. Στην ιδιοκτησία στην οποία αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση πρέπει να επιβάλλεται εισφορά σε γη, ως ποσοστό του ρυμοτομούμενου τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1987, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απαιτούμενη εισφορά σε γη είναι 170,39 m2 Στην προτεινόμενη τροποποίηση διατίθεται εισφορά σε γη:

 

α) το τμήμα Τ2-Τ3-Ε1-Τ2, εμβαδού 7,56 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο (οδός Αμερικής),

β) το τμήμα Τ3-Τ4-Ε2-Τ3, εμβαδού 6,20 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο (οδός Αμερικής),

γ) το τμήμα Τ12-Τ13-Τ14-Τ15Τ16-Τ17-Τ18-Τ19-Ε5-Ε6-Ε7-Τ12, εμβαδού 58,43 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο (ΚΧ 228) και

δ) το τμήμα Τ1-Τ7-Τ6-Ε3-Ε4-Τ19-Τ18-Τ17-Τ16-Τ15-Τ14-Τ13-Τ12-Τ11Τ10-Τ9-Τ8-Τ1, εμβαδού 313,26 m2, που διατίθεται ως κοινόχρηστο (διάνοιξη οδού Αυστραλίας και νέα οδός).

 

Συνολική εισφορά 385,45 m2.

 

Η απομένουσα ιδιοκτησία εμβαδού 620,00 m2 γίνεται οικοδομήσιμη με τη δημιουργία του νέου οικοδομικού τετραγώνου 287Α.

 

Ε. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθμόν 2/27-05-2016 (θέμα 2ο, απόφαση 3/2016) πρακτικό γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης.

 

ΣΤ. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου φορέα.

 

Ζ. Η υπόψη τροποποίηση είναι σημειακή - εντοπισμένη και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 186.11.ΣΤ.39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), συνεπώς είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 58/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης-Λιάκου Νικολάου-Παφύλα Γεωργίου-Παφύλα Καλλιόπης, στα οικοδομικά τετράγωνα 228-287-287Α, στην πινακίδα 22Ν, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού υπομηχανικού Γιώργου Γουργιώτη, με επιβολή εισφοράς σε γη 385,45 m2

 

Β. Για το τμήμα της ιδιοκτησίας που γίνεται οικοδομήσιμο ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής.

 

Γ. Επιβάλλουμε εισφορά σε γη ως εξής:

 

α) τμήμα Τ2-Τ3Ε1-Τ2, εμβαδού 7,56 m2,

β) τμήμα Τ3-Τ4-Ε2-Τ3, εμβαδού 6,20 m2,

γ) τμήμα Τ12-Τ13-Τ14-Τ15-Τ16-Τ17-Τ18-Τ19-Ε5-Ε6-Ε7-Τ12, εμβαδού 58,43 m2 και

δ) τμήμα Τ1-Τ7-Τ6-Ε3-Ε4-Τ19-Τ18-Τ17-Τ16-Τ15-Τ14-Τ13-Τ12-Τ11-Τ10-Τ9-Τ8-Τ1, εμβαδού 313,26 m2

 

a.132232.16

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 02-09-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.