Απόφαση 1363/15

Απόφαση 1363/2015: Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 255/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Κεράστα Αγγελικής, στο οικοδομικό τετράγωνο 333


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1363/2015: Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 255/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Κεράστα Αγγελικής, στο οικοδομικό τετράγωνο 333, (ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/2015), 19-06-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 241/Α/2010).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 98333/2817/2014 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/2014) (ΑΔΑ:ΩΞΙΛ7ΛΗ-40Λ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1557/1985.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1557/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

9. Την υπ' αριθμόν 60/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988 και 18/2003 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Το από [ΠΔ] 30-10-1971 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 269/Δ/1971) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λεβαδείας και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, το από 04-10-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 543/Δ/1983) επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Λειβαδιάς και την ΔΤΥ/3624/1980 (ΦΕΚ 2/Δ/1981) απόφαση Νομάρχη περί εγκρίσεως προτεινομένης τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λεβαδείας στην πινακίδα 25.

 

12. Την υπ' αριθμόν 255/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 4892/10/2012 και 169/2014 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ.

 

14. Το υπ' αριθμόν 1/2015 (θέμα 11o) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Βοιωτίας

 

Και επειδή

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 255/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς έγινε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Κεράστα Αγγελικής, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 333, του σχεδίου πόλης Λιβαδειάς και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για τη σχετική τροποποίηση του σχεδίου πόλης.

 

Η ιδιοκτησία αυτή έχει συνολική έκταση 601.40 m2 και ρυμοτομείται στο σύνολο της, εν μέρει για χώρο στάθμευσης γηπέδου και εν μέρει για κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομος).

 

Β. Με το υπ' αριθμόν 4892/10/2012 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ ζητήθηκε από το Δήμο Λεβαδέων να κάνει γνωστό αν επιθυμεί την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, για να διατηρηθεί ο χώρος ως κοινόχρηστος. Ο Δήμος Λεβαδέων δεν απάντησε.

 

Γ. Με το υπ' αριθμόν 169/2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ προς το Δήμο Λεβαδέων, εστάλη πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης της πρότασης. Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει αποστείλει σχετική απόφαση, συνεπώς επειδή παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία των έξι μηνών που ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο, η διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη του.

 

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, επιτρέπεται όμως η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

Ε. Στην ιδιοκτησία στην οποία αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση πρέπει να επιβάλλεται εισφορά σε γη, ως ποσοστό του ρυμοτομούμενου τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1987, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνολική έκταση της αρχικής ιδιοκτησίας είναι 601.40 m2 και ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου, συνεπώς η απαιτούμενη εισφορά σε γη είναι 79.07 m2. Στην προτεινόμενη τροποποίηση διατίθεται εισφορά σε γη:

 

α) το τμήμα Τ2-Τ1-Ε-Ζ-Η-Θ'-Τ2, εμβαδού 68,73 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο για τον ίδιο σκοπό δηλαδή ως χώρος στάθμευσης,

 

β) το τμήμα Α'-Ι-Θ-Θ'-Τ2-Α', εμβαδού 36,36 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο για τη διάνοιξη του πεζόδρομου και

 

γ) το τμήμα Τ4-Γ-Τ5-Τ4, εμβαδού 0,32 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο για τη διάνοιξη της οδού Αγίων Θεοδώρων, ήτοι συνολική εισφορά 105.42 m2. Το οικοδομικό τετράγωνο 333 διαιρείται σε τρία τμήματα, τα 333Α και 333Δ που παραμένουν ως χώρος στάθμευσης και το 333Γ που μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο.

 

ΣΤ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθμόν 1/2015 (θέμα 11o) πρακτικό γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 255/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Κεράστα Αγγελικής, στο οικοδομικό τετράγωνο 333, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού υπομηχανικού Γιώργου Γουργιώτη. Με την τροποποίηση αυτή το οικοδομικό τετράγωνο 333 διαιρείται σε τρία τμήματα, τα 333Α και 333Δ που παραμένουν ως χώρος στάθμευσης και το 333Γ που μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο.

 

Β. Για το τμήμα της ιδιοκτησίας που γίνεται οικοδομήσιμο ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από [ΒΔ] 30-10-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 269/Δ/1971), του από [ΠΔ] 04-01-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Δ/1979) και της υπ' αριθμόν Π4283/1987 απόφασης Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ 1163/Δ/1987).

 

Γ. Επιβάλλουμε εισφορά σε γη 105,42 m2. Η εισφορά αυτή είναι:

 

α) το τμήμα Τ2-Τ1-Ε-Ζ-Η-Θ'-Τ2, εμβαδού 68,73 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή ως χώρος στάθμευσης,

 

β) το τμήμα Α'-Ι-Θ-Θ'-Τ2-Α', εμβαδού 36.36 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο για τη διάνοιξη του πεζόδρομου και

 

γ) το τμήμα Τ4-Γ-Τ5-Τ4, εμβαδού 0.32 m2 που διατίθεται ως κοινόχρηστο για τη διάνοιξη της οδού Αγίων Θεοδώρων.

 

a.1363.15

 

Η παρούσα με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 14-05-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.